بررسیمرگمشکوکیکمردتهرانی!

Jahan e-Sanat - - News -

معاون مرکز بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت گفت: خبر مرگ مشکوک مرد میانسال در بیمارستان تهران در حالی منتشر شد که عالئمی نظیر تب کریمه کنگو، منجر به فوت بیمار شده است. بنابر دستور قضایی قرار نمونهبرداری از جسد او در بخش ایزوله بیمارستان صادر شد تا در صورت تایید تب کریمه کنگو، جسد وی با شرایط خاص دفن شود.محمد نبوی افزود: تا مشخص نشدن دلیل اصلی مرگ این مرد، نمیتوان خبری مبنی بر ورود بیماری تب کریمه کنگو به تهران را تایید کرد و باید موارد مشکوک به بیماری تحت نظر آزمایش قرار گیرند. با توجه به شیوع کنههای ناقل بیماری در فصل گرما، احتمال اشاعه این بیماری در کشور وجود دارد و امکان مهار، رشد و تکثیر کنهها در طبیعت وجود ندارد. دامهای آلوده به تب کریمه کنگو تنها در مدت هفت روز میتوانند ناقل بیماری باشند و بعد از گذشت این مدت از بیماری، ویروس در بدن دام زنده از بین خواهد رفت و نگرانی برای آلودگی دام وجود ندارد. بر این اساس اگر دام آلوده ظرف این مدت ذبح نشود دیگر ناقل بیماری نیست و اگر در این مدت یک هفته ذبح شود میتواند بیماری را منتقل کند.

ویتصریحکرد:هرسال05 تا06 موردبیماریعفونیهمچونتبکریمهکنگو در کشور شناسایی میشود که این آمار، حد طبیعی و نرمال شیوع بیماریهای عفونیدرکشوراستبنابراینتوصیهمیشودباتوجهبهنزدیکیعیدقربان،ازمصرف گوشت دام تازه ذبحشده جلوگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.