توضیح پلیس درباره شلیک تیر هوایی در حرم امام خمینی)ره(

Jahan e-Sanat - - News -

درپیاعالمخبریمبنیبرشلیکتیرهواییازسویماموران انتظامیدرحرممطهرامامخمینی)ره(،کالنتری502 صحن مطهر توضیحاتی در این خصوص اعالم کرد.

رواب//ط عمومی آس//تان امام خمین//ی)ره( در لحظه اول تیران//دازی اعالم کرده بود که نیروه//ای انتظامی حاضر در حرم مطهر امام خمینی)ره( پس از مش//کوک شدن به یکی از عکاس//ان خبری، اقدام به شلیک هوایی کردند. در همین راس//تا کالنتری 205 صحن مطهر حرم امام)ره( اعالم کرد که هیچگونه تیراندازی و شلیک تیر هوایی از سوی ماموران انتظامی در حرم مطهر امام خمینی)ره( و اطراف آن انجام نشده است. روابط عمومی ناجا در گفتوگو با »جهان صنعت« افزود: در پیگیریهای پلیس مشخص شده که شلیک تیر هوایی از س//وی عوامل سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در محدوده حرم مستقر هستند، انجام شده و ماجرا از این قرار بوده که این افراد به یکی از عکاسان حاضر در محل مشکوک شده و دستور ایست به او دادهاند. اما این عکاس متوجه دستور نشده و به مسیر خود ادامه داده است که در این حین عوامل سپاه اقدام به شلیک تیر هوایی کردهاند، اما در ادامه با کنترل کردن مدارک عکاس مشخص شد فرد دارای مجوز بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.