تصویب عدم جداسازی دانشآموزان عادی و تیزهوش

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش گفت: آموزشوپرورش باید ش//رایطی را به وجود آورد که همه دانشآموزان با اس//تعدادهای مختل//ف در م//دارس ع//ادی س//اماندهی ش//وند. تنها آن دس//ته از دانشآموزانی که استعدادهای بسیار برتری دارند یا »باهوش« به معنای واقعی تلقی میشوند، جداسازی خواهند شد.

نوی//د اده//م در تش//ریح مصوب//ات جلس//ه اخیر ش//ورای عالی آموزشوپرورش اظهار داش//ت: در جلس//ه اخیر شورا، بحث آییننامه مدارس تیزهوشان مطرح شد و بر این اساس از این پس اصل بر عدم جداسازی دانشآموزان عادی و تیزهوش خواهد بود. مدارس تیزهوشان و استعدادهای درخشان در برههای از زمان رشد نامناسب داشتند که باید رش//د این مدارس مدیریت و کنترل شود. البته دانشآموزانی که در حال حاضر در مدارس استعدادهای درخشان و تیزهوشان مشغول به تحصیل هستند، کمافیالسابق به تحصیل در همین مدارس ادامه خواهن//د داد ام//ا ورودیهای ای//ن مدارس از این پس ش//اخصها و استانداردهای جدیتر و قویتری همراه خواهد بود.

دبیر کل ش//ورای عالی آموزشوپرورش در پاسخ به این سوال که تشخیص مستعد بودن دانشآموزان چگونه خواهد بود، گفت: تشخیص براساس شاخصهای سازمان استعداهای درخشان و نرمهای جهانی خواهد بود. از سوی دیگر مدارس استعدادهای درخشان در سالهای آین//ده و زمانی که دانشآموزان آنها کاهش مییابد، به مدارس عادی تبدیل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.