6 میلیارد ریال کاالی قاچاق به مقصد نرسید

Jahan e-Sanat - - News -

ایلن/ا- فرمان//ده مرزبانی اس//تان خوزس//تان از توقیف سه فروند شناور باریوکشفششمیلیاردو002میلیون ری//ال انواع کاالی قاچ//اق در مرزهای خوزستانخبرداد.

سردار عبداهلل نظرپور اظهار کرد: روز گذشته ماموران پایگاه دریابانی ماهشهر و آبادان در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارزوکنترلشناورهایعبوریدرآبهای شمالی خلیجفارس، به سه فروند شناور باری که از کشورهای حوزه خلیجفارس بهسمتبنادرماهشهروآباداندرحرکت بودند،مظنونشدهوآنهارامتوقفکردند. ماموران در بازرسی از شناورهای توقیف شدههفتدستگاهیخچال،53 دستگاه کولر گازی، 40 دس//تگاه لباسشویی، 200 دستگاه تصفیه آب، پنج دستگاه آبس//ردکن،51 عددکپسولگازکولر، 1500 عددظرفچینی،01 هزاربسته کاپوچین//و،51 هزارقالبصابونو06 هزار نخ س//یگار را که همگی قاچاق و بدونمجوزقانونیازکشورهایهمسایه بارگیری ش//ده بودند، کش//ف کردند. همچنینمرزبانانهنگامکنترلوبازرسی مسافران در ورودی پایانه مرزی چزابه، 888 ثوبلباسقاچاقکشفکردند.وی درپایانبااشارهبهدستگیری9 متهمدر اینرابطهگفت:کارشناسانارزشریالی محمولههایکشفشدهراشش میلیارد 200و میلیونریالبرآوردکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.