بازداشت6 عضوهیاتمدیرهتعاونیمسکنزاهدان

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-ششعضوهیاتمدیرهتعاونی مسکنزاهدانبهدلیلکالهبرداری02 میلیارد ریالی به بهانه فروش مس//کن دستگیرشدندوتاکنون03 مالباخته شناساییشدهاند.

فرماندهانتظامیسیستانوبلوچستان گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکهاعضایهیاتمدیرهتعاونیمسکن متعلق به یکی از ادارات دولتی زاهدان با عن//وان فروش و س//رمایهگذاری در پروژه عمرانی مسکن در یکی از مناطق تهران از ش//ماری از اعضا کالهبرداری کردند،بررسیموضوعتوسطکارآگاهان پلیسآگاهیاستانآغازشد.کارآگاهان پلی//س آگاه//ی پس از بررس//یهای میدانی و مشخص شدن کالهبرداری، ش//ش عضو هیاتمدیره این تعاونی را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیرکردند.

س//ردار رحیمی با اشاره به اینکه متهمان در ابتدا منکر انجام هرگونه کالهبرداری بودند، تصریح کرد: این اف//راد در تحقیقات تخصصی پلیس به کالهب//رداری 20 میلیارد ریالی با عن//وان فروش و س//رمایه گذاری در پروژه عمرانی مسکن اعتراف کردند. تاکن//ون 30 ش//اکی در ای//ن پروژه شناسایی ش//دهاند و متهمان پس از تکمیل تحقیق//ات به مراجع قضایی معرفی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.