تجمع کارکنان مترو تهران در اعتراض به مدیریت این شرکت

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-جمعیازکارکنانشرکتبهرهبرداریمتروتهراندیروزدراعتراض به عملکرد این شرکت تجمع کردند.

مشخص ش//دن وضعیت فیشهای حقوقی، واریز به موقع اقساط کس//ر شده از فیش حقوقی توسط بانک، درخواست برای اعمال حق سختی کار و برقراری حق کمکهزینه مسکن از خواستههای تجمع کنندگان بود.

تجمعکنندگان نسبت به عملکرد محمد احمدیبافنده مدیرعامل ش//رکت بهرهبرداری مترو تهران و نیز آنچه س//کوت شورای شهر در قبال حق ضایع شده خود میخواندند، شعارهایی سر دادند. »احمدی بافنده، پول ما را پس بده«، »س//کوت ش//ورای شهر، خیانت است به ملت« و »حقخوری، خیانت؛ لعنت به این ریاست« از جمله شعارهای معترضان به عملکرد شرکت بهرهبرداری مترو تهران بود. معترضان در فراخوانی که پیش//تر برای این تجمع صادر کرده بودند، اقدام خود را فارغ از هرگونه مسایل سیاسی عنوان کردند. آنها اعالم کردند که این تجمع هرگز همسو با بدخواهان ایران اسالمی عزیزمان نخواهد بود و از جان و دل کشور و شهر تهران را دوست دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.