ادارات دولتیخوزستانساعت21 تعطیلمیشوند

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان اعالم کرد: در پی افزایش دمای ش//هرهای خوزستان به بیش از 50 درجه و تداوم این وضعیت، تا روز چهارش//نبه زمان اتمام کار ادارت و سازمانهای دولتی و غیردولتی به ساعت 12 ظهر تغییر خواهد کرد. گفتنی است در روزهای گذشته و با تداوم گرما در این استان، برق برخی مناطق اهواز قطع شده بود و مردم دچار مشکالتی شده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.