احتمال انتخاب شهردار از بین اعضای شورا بیشتر شد!

Jahan e-Sanat - - News - انتظامی

شورای پنجم هنوز وارد ساختمان بهشت نشده، تحت فشار رسانه و مردم برای انتخاب شهردار آینده است. شورای پنجم برای آنکه نش//ان دهد بر اساس اصول و معیار عمل میکند، کارگروه هفت نفرهای برای تعیین ش//اخصهای شهردار تشکیل داد تا ویژگیهای شهردار تهران را مشخص کند. حاال کارگروه مزبور در چندین بند ویژگیهای شهردار آینده را تشریح کرده و بند «16» این شاخصها مبنی بر عدم عضویت ش//هردار آینده در شورای پنجم حذف شده است. بر این اساس شهردار تهران میتواند از میان اعضای ش//ورا باشد و آنچه مایه نگرانی افکار عمومی است، به هم خوردن ترکیب یکدست شوراست.

شهربانو امانی، منتخب شورای پنجم در گفتوگو با ایلنا و با اشاره به شاخصهای بررسی شده برای شهردار آینده تهران گفت: این کارگروه هفت نفره مش//خصات عمومی شهردار تهران را در جلسه رسمی در اختیار اعضای شورا قرار داد. بندبند این شاخصها که شامل ویژگیهای فردی و مدیریتی شهردار آینده بود، در جلسه شورا بررسی شد و بند «16» این شاخصها مبنی بر عدم عضویت شهردار آینده در شورای پنجم بود که به اتفاق آرا حذف شد. او با اشاره به اینکه شورا بر پایه نظرات جمعی اعضا استوار است، ادامه داد: با وجود حذف این بند و جدا از سازوکارهایی که برای انتخاب شهردار آینده در نظر داریم، نظر اعضای شورا این است که ترکیب 21 نفره نباید تغییر کند.

وی با اش//اره به فرآیند انتخاب ش//هردار تصریح کرد: همه داوطلبان در یک فرآیند کامال تدوینش//ده از طرف خود یا دیگران به شورا معرفی خواهند شد و اعضای شورا با ارزیابی و سنجش، یک نفر را به عنوان شهردار انتخاب خواهند کرد. ش//ورا از همان ابتدا با شفافیت مواضع خود را اعالم کرده است. در حال حاضر ما در هفت کمیسیون تخصصی در حال بررسی و ارزیابی مشکالت تهران هستیم و در این زمینه از کمک اعضای شورای چهارم و کارشناسان استفاده میکنیم تا روشن شود چه شهری را میخواهیم تحویل بگیریم و تهران در چه شرایطی است. این مسایل در روند انتخاب و شاخصهای شهردار آینده نقش اساسی بازی خواهند کرد.

عضو کمیسیون موقت عمران، حملونقل و ترافیک با اشاره به شاخصهای شهردار آینده که در کارگروه هفتنفره مشخص ش//ده است، ادامه داد: براس//اس این شاخصها شهردار از میان مدیران تراز اول شهری یا کسی که تجربه مدیریت کالن را دارد، انتخاب خواهد ش//د. در این میان اگر کس//ی بخواهد از داخل شورا شهردار شود، نیاز به دو ب//ار رایگیری دارد. در مرحل//ه اول برای لغو عضویت در ش//ورا و در مرحله دوم رایگیری برای انتخاب ش//هردار. طبیعت//ا اگر در بین کاندیداها ف//ردی ویژگیهای الزم را داش//ته باشد، شورا برای بیرون رفتن کسی از ترکیب 21 نفره رای نخواهد داد.

امانی با تاکید بر اینکه شهردار آینده از نظر شورای پنجم باید پیشینه سیاسی اصالحطلبی داشته باشد، تصریح کرد: ش//هردار آینده باید در افکار عمومی به پاکدستی، مبارزه با فس//اد و رانتخواری شهره باش//د و به استفاده از خرد جمعی، ارائه خدمات کارشناس//ی و به کارگیری نیروهای متخص//ص در روند تصمیمس//ازی و تصمیمگیری اعتقاد کامل داش//ته باشد. از همه مهمتر دارای سابقه اجرایی در سطح ملی همچون معاون رییس جمهور، معاونان وزرا ...و باشد. ش//هردار آینده باید سابقه مدیریتی در سطح کالن داش//ته باشد و عملکرد او در دوران تصدیاش نشان دهد که میتواند تعامل خوبی با دولت داشته باشد و همچنین نظارتپذیر باش//د. یکی از مشکالت 14 ساله تهران نبود رابطه میان ش//هردار و دولت اس//ت. تهران 14 سال است به علت قطع رابطه ش//هردار با هیات دولت آسیب خورده اس//ت. تعامل میان ش//هردار و دولت ه//م برای من و هم برای بقیه اعضای ش//ورا اهمیت فراوان دارد چراکه 20 تا 30 درصد مش//کالت کشور در کالنشهر تهران بوده و اگر حکمروایی تهران به سطح قابل قبولی برسد، الگویی برای سراسر کشور خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.