افول فوتبال در آسیا

Jahan e-Sanat - - News -

پیروزی دو بر صفر مقابل ازبکستان بهترین پایان برای صعودی کمنوسان بود.ایرانبااینبردرکوردقابلتوجهیدرمراحلمقدماتیثبتکرد:61 بازی، بدونشکست،43 گلزدهوتنهاسهگلخورده.تیمملیبعدازبرزیلدومین تیمی است که به روسیه میرسد.

چینیها که میخواهند به ابرقدرتی در فوتبال جهان تبدیل شوند، فقط میتوانندبانگاهیحسادتباربهایرانچشمبدوزند.رییسجمهورچینباشگاهها را به هزینه کردن در فوتبال تشویق کرده اما تیم ملی این کشور همچنان ضعیف است و بعد از تساوی مقابل سوریه جنگزده در مقدماتی جام جهانی در قعر گروهش قرار گرفت.

ایران در ردهبندی فیفا بهترین تیم قاره آسیاست و در رتبه سیام جهان قرار دارد. در ردهبندی الو (ELO) که ظاهرا مقیاسی دقیقتر برای مقایسه تیمها در دنیاست، ایران در رده بیستم قرار دارد. ایران تنها تیم بدون شکست آسیا در مقدماتی جام جهانی است و برای سومین بار در چهار دوره گذشته به این مسابقات صعود کرده است. آیا ایران میتواند الگویی برای چین جهت موفقیت درفوتبالآسیاباشد؟ظاهرانه.درکتابیکهسایمونکوپرواستفانژیمانسکی به نام »اقتصاد فوتبال« نوشتند و فوتبال کشورها را بر اساس جمعیت، ثروت و تجربه بازیکنان بررسی کردند، موفقیت تیم ملی ایران بین سالهای0891 2001ات فراترازانتظاربودهاست.

سرانه تولید ناخالص ملی ما کمتر از نصف استرالیا، کرهجنوبی و ژاپن است. ایران از نظر جمعیت بعد از ژاپن 127) میلیون( قرار دارد، خیلی جلوتر از کره 52) میلیون( نیست و فاصله خیلی زیادی با چین 1/38) میلیارد( دارد. از نظر جذب استعداد میتوان گفت که فوتبال برای ایرانیها در اولویت است. بهترین ورزشکاران استرالیا جذب کریکت، رگبی و فوتبال استرالیایی میشوند و در کرهجنوبی و ژاپن، بیسبال و بسکتبال خیلی پرطرفدار هستند. ایران به خاطر وزنهبرداری و کش//تی شهرت دارد اما فوتبال معموال تنها ورزش گروهی در شهرهای کوچک و بزرگ است.

بااینحالاینبرتریهمنمیتواندخیلیموثرباشد.لیگایرانضعیفاست و در قاره آسیا در رده هفتم قرار دارد. رقمی که هر ساله برای انتقاالت هزینه میشود پایین است. اگر ایران در گذشته بازیکنان زیادی به بهترین لیگهای اروپاصادرمیکرد،اینروزهابهزحمتمیتواندبازیکنیرابهاینلیگهابفرستد. یک دهه قبل اکثر بازیکنان تیم ملی در یکی از پنج لیگ بزرگ اروپا )انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و فرانسه( بازی میکردند. این فصل فقط اشکان دژاگه03 سالهتوانستدریکیازاینلیگهاحاضرباشد.تعدادیازبازیکنانتیمملیدر لیگهای ضعیفتر اروپایی بازی میکنند و حتی متعصبترین هواداران ایرانی هم موافقند که بازیکنی در کالس جهانی در این تیم وجود ندارد.

این شرایط میتواند بازتابی از ضعف فوتبال در آسیا باشد. یکی دیگر از رتبههای برتر گروههای دوگانه مقدماتی در اختیار عربستان است؛ کشوری که هرگز بازیکنی در پنج لیگ برتر اروپایی نداشته اشت. سابقه نشان میدهد که ایران بدون بازیکنانی با تجربه حضور در این لیگها تحلیل خواهد رفت. تیمهایی که بازیکنانی در اروپا ندارند برای ماندن در فهرس//ت 30 تیم برتر ردهبندی »الو« به زحمت افتادهاند.

کاهش صادرات بازیکن به پنج لیگ برتر اروپا جریانی است که به تمام قارهآسیاسرایتکردهاست.استرالیاهنگامجامجهانی6002،81 بازیکندر این لیگها داشت که حاال به هفت بازیکن رسیده و چین از دو به صفر، کره پیشرفتضعیفیداشتهوازششبههشترسیدهوضعژاپنبا61 بازیکندر پنج لیگ برتر اروپا از همه آسیاییها بهتر است. نزول فوتبال آسیا در آخرین جام جهانی هم به چشم آمد. در حالی که پنج تیم از آمریکای شمالی و آفریقا به مرحله حذفی رسیدند، هر چهار نماینده آسیا در گروهشان آخر شدند و در 12 بازی حتی یک برد هم نداشتند.

یکی از دالیل مهم، کمبود رقابت در مسابقات قاره است. در همه قارهها تیمهای ضعیفی در مقدماتی حضور دارند اما تیمهای خارج از اروپا و آمریکای جنوبی به ندرت فرصت دارند خودشان را مقابل بهترینها محک بزنند. در دو س//ال گذشته ایران تنها دو بازی با تیمهای غیرآسیایی داشته )مقدونیه و مونتهنگرو(. ژاپن، کره و چین هم همینطور. تیمهای آفریقایی هم همین مش//کل را دارند اما آنها استعدادهای زیادی دارند. نیجریه، ساحل عاج، غنا و س//نگال بین 14 تا 21 بازیکن در پنج لیگ برتر دارند. تیمهای آمریکای شمالی از نزدیکی با پسرعموهای جنوبیشان بهره میبرند. کوپا آمهریکا سال گذشته به مناسبت صد سالگی با حضور آمریکا و مکزیک برگزار شد و برای سال 2019 هم قرار است این تیمها جزو مهمانان باشند. چین و ژاپن هم ممکن است بین این مهمانان حاضر باشند. چنین فرصتهایی برای پیشرفت فوتبال آسیا حیاتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.