خاک رنگی هرمز ماندگار میشود

Jahan e-Sanat - - News -

معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: »بهزودی تفاهمنامهای با هدف توقف بهرهبرداری از خاک جزیره هرمز میان سازمان محیطزیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و منطقه آزاد امضا میش//ود. ارزش خاک رنگی این جزیره در تمام دنیا بسیار نادر و جزو میراث فرهنگی محسوب میشود.«پروین فرش//چی افزود: »یکی از اولویتهای سازمان حفاظت محیطزیست حفاظت از خاک جزیره هرمز است، از این رو تالش میکنیم تا 01روز آینده تفاهمنامه سهجانبهای امضا کنیم تا مانع بهرهبرداری از خاک جزیره هرمز شویم.«

او ادام//ه داد: »معدنی که اکن//ون در جزیره هرمز فعالیت میکند شروع کار آن به سالها پیش برمیگردد که قراردادی تنظی//م و مجوز فعالیت به آن داده ش//د اما اکنون با توجه به اهمیتی ک//ه این خاک از لحاظ می//راث فرهنگی، ارزشهای اقتص//ادی و زیس//تمحیطی دارد، میتواند بزرگترین جاذبه گردشگری کشور باشد، از اینرو درصدد حفاظت از آن و توقف بهرهبرداریهستیم.«معاونمحیطزیستدریاییسازمانحفاظت محیطزیست تاکید کرد: »خارج کردن حتی یک میلیمتر از این خاک به جاهای دیگر و صادر کردن آن خطا است که با امضای ای//ن تفاهمنامه تالش میکنی//م تا فعالیت این معدن متوقف شود.«فرشچی ادامه داد: »آسیبی که فعالیت معدن از لحاظ گرد و غبار، صدا و آلودگی وارد میکند به هیچ عنوان قابل مقایسه با ارزش آن خاک آن نیست چون این خاکها در تمام دنیا بسیار نادر هستند و میراث فرهنگی به حساب میآیند.«

او توضیح داد: »اکنون که قانون تصویب کرده به هیچوجه نباید خاک از کشور خارج شود، ما میتوانیم با استناد به این قانون و با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت خیلی زود به وضعیت آن رسیدگی کنیم. خاک این جزیره هم از لحاظ داشتن رنگهای بسیار زیبا و هم از لحاظ داشتن کانتنهای مختلف مبنی بر اینکه چه مواد و آلیاژی دارد، بسیار خاص است.«

هرمز جزیرهای بیضیشکل و گنبدی نمکی در خلیجفارس و در هشت کیلومتری بندرعباس است. این جزیره را به علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه هرمز، کلید خلیجفارس میدانند، همین موقعیت است که آن را در طول تاریخ، از نظر راهبردی و بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.

عالوه بر این داشتن خاکهای رنگی و کوه خوراکی این جزیره را منحصربهفرد کرده است، در مسیر دریایی قشم به جزیره هرمز کوههایی به رنگ زرد، سفید و قرمز دیده میشود، در میان این کوهها، کوه قرمز رنگی وجود دارد که خاکش خوراکی است و مردم محلی از خاک سرخ آن به عنوان ادویه در طبخ ماهی و نان و تهیه ترشی، مربا و سس استفاده میکنند.

مردم محلی این کوه را »گلک« مینامند و خاک سرخ آن را مانند نمک در تهیه انواع غذاها مصرف میکنند، این کوه با ارتفاع تقریبی002 متردرجنوبجزیرههرمزقرارگرفتهوازخاکآن در صنایع سرامیکسازی و رنگسازی نیز استفاده میشود.

چند سالی است فعالیت معدنی در این جزیره که اقدام به بهرهبرداری از خاک آن میکند نگرانیهایی را برای محیطزیست ایجاد کرده اس//ت که این س//ازمان درص//دد حفاظت و توقف بهرهبرداری از این خاکهای ارزشمند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.