توقف عملیات غیرکارشناسی شهرداری تهران برای مرمت آتشکده آدریان

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تهران از توقف عملیات بازس//ازی و مرمت جداره و بخش//ی از دیوارهای بنای تاریخی آتش//کده آدریان پایتخت که به صورت غیرکارشناسی توسط شهرداری درحال انجام بود، خبر داد.

رجبعلی خسروآبادی در گفت وگو با ایرنا اضافه کرد: »براساس اعالم کارشناسان، شهرداری منطقه 12 تهران بدون هماهنگی با این اداره کل و مشورت با کارشناسان میراث فرهنگی، عملیات مرمت بدنههای شهری آتشکده آدریان واقع در خیابان سی تیر و خیابان میرزاکوچکخان را اجرایی کرده که این اقدام منجر به بروز خسارتهایی به این بنای تاریخی شده است.«

او با بیان اینکه با حضور کارشناس//ان این اداره کل عملیات بازسازی این بنای ملی متوقف شد، بیان کرد: »شهرداری و سازمان زیباسازی شهر تهران با انجام عملیات مرمت، بخشی از معیارهای ارزشمند و هویت بنای تاریخی آتشکده را از بین بردهاند.«

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان ته//ران گفت: »اهمیت این آتش//کده در خیابان س//ی تیر و به ویژه بنای ثبتشده برای اداره کل میراث فرهنگی استان بسیار ارزشمند است چراکه در نامهای به شهرداری تهران تاکید شده هرگونه اقدامی در بافتها و بناهای ملی با میراث استان تهران هماهنگ شود.«

بنای معبد آدریان یا آتشکده آدریان مربوط به دوره قاجار است که در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.