برندگان جوایز انیمیشن »انسی« معرفی شدند

Jahan e-Sanat - - News -

جشنوارهفیلمانیمیشنی»انسی«7102 برندگانایندورهاش را معرفی کرد.به گزارش ورایتی »لو باالی دیوار« و »دوست داشتن ونسان« دو جایزه بخش رقابتی و تماشاگران جشنواره بینالمللی انیمیشن »انسی« 2017 را به دست آوردند.در بخش فیلمهای بلند، کریستال بهترین فیلم به »لو باالی دیوار« ساخته ماساکی یوآسا از ژاپن اعطا شد.جایزه تماشاگران را هم »دوست داشتن ونسان« که کاری مشترک از لهستان و انگلستان بود، به خانه برد. این انیمیشن که درباره ونسان ونگوگ، نقاش سرشناس هلندی ساخته شده، پس از اکران به مدت 10 دقیقه مورد تشویق حضار قرار گرفت.»دوست داشتن ونسان« تاکنون مجوز نمایش در بیش از 90 کش//ور دنیا را به دست آورده است.جایزه هیات داوران در بخش انیمیشنهای بلند، نصیب »در این گوشه جهان« ساخته سونائوکاتابوچیازژاپنشد.دربخشانیمیشنکوتاهجایزهانتخاب مخاطبان به »شیرماهی بابابزرگ« به کارگردانی لوکره آندره از فرانسه اعطا شد. جایزه ممتاز هیات داوران این بخش به کشور فرانسه تعلق گرفت. »غول« ساخته الرن برایبان موفق شد این جایزهرابهخانهببرد.دربخشفیلماولیها،»مرگخوشتصادفی« ساخته سرجیو میگولیچی از رومانی برنده شد و هیات داوران جایزه خود را به »دختر شرور« به کارگردانی آیس کارتال از ترکیه تقدیم کرد.کریستال بهترین فیلم کوتاه اول به بار از کشور سوئد تعلق گرفت و کریستال بهترین فیلم سفارشی نصیب »دنیای مادی« به کارگردانی آنا گینزبرگ از انگلس//تان شد.برندگان بخشهای س//ریالهای تلویزیونی و دانش//جویی نیز از کشورهای فرانسه، انگلستان، آمریکا و ژاپن بودند و جایزه افتخاری این جشنواره نیز به »جورج شویزگبل« شد.جشنواره فیلمهای انیمیشنی »انسی« یکیازمعتبرترینرویدادهادرعرصهپویانماییدرسطحبینالمللی است که هر سال در ماه ژوئن در شهر انسی فرانسه برگزار میشود. شروع این جشنواره به سال 1960 برمیگردد که ابتدا به صورت دوساالنهبرگزارمیشداماازسال8991 بهرخدادیساالنهتبدیل شده است. جشنواره بینالمللی پویانمایی »انسی« 2017 از تاریخ 12 تا 17 ژوئن در فرانسه برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.