آقای روحانی والیبالمان هم که میبازد!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفری- البته رس//م نیس//ت در این ستون ورزش//ی بنویسیم اما نتایجی که تیم ملی والیبال در لیگ جهانی گرفت آنقدر روی اعصاب بود که تصمیم گرفتیم اعتراض خ//ود را در این مورد بیان کنیم. این اولین بار است که کیفیت بازیهای تیم ملی از کیفیت پخش مسابقات پایینتر اس//ت و مردم جای اینکه اعصابشان از سانسورهای وقت و بیوقت تلویزیون به هم بریزد، از بازی سردرگم و ضعیف بازیکنها ناراحت میشوند!

متاسفانه امسال تیم ملی یا درگیر بازیکنان پیر و سیرشدهای شد که دیگر خیلی انگیزهای برای بازی کردن ندارند یا اینکه اسیر مصدومیت جوانهایی ش//د که هر وقت بازی کردند، از شدت خوب بودن چشم دنیا گرد شد!

حاال این وسط نکته امیدوارکنندهای هم هست، در واقع انگار شانس آوردیم که کسی باختهای والیبال را به برجام و حضور والیبالیستها در ستاد روحانی و موارد مشابه دیگر ربط نداد که یک چماق درست کنند و بزنند توی سر دولت! یا دوستان متوجه باختهای والیبال نیستند که از این فرصت برای زدن استفاده کنند یا اینکه منتظرند سوژههایی که در دست دارند، تمام شود بعد گیر بدهند به روحانی که چرا والیبال باخت!

فقط مجس//م کنید میرسلیم که دارد میگوید: والیبال هم باخ//ت. این رو دیگه چی میگی آقای روحانی! این رو توضیح بدین!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.