سالروزدرگذشتدکترعلیشریعتی

Jahan e-Sanat - - News -

19 ژوئن 1977 علی شریعتی جامعهشناسدینی،مدرسدانشگاه مشهدوسخنرانحسینیهارشاددر ساوتهمپتون انگلستان دچار یک عارضه ناگهانی شد و درگذشت. او که در مزینان خراسان )سبزوار( به دنیا آمده بود از آغار کار، معلمی را پیشه خود ساخته بود. از ورود او به انگلستانبیشازسههفتهنگذشته بود که درگذشت و این درگذشت ناگهانی شایعههای متعددی به دنبال داشت. علی شریعتی که در مدرسه عالی تربیت معلم و دانشگاه مشهد تحصیل کرده بود، به تحصیالت خود در فرانسه ادامه داد. او که با حکومت شاه مبارزه میکرد، چندبار بازداشت شد. شریعتی در فرانسه نیز یک بار به اتهام حمایت در صحنه از پاتریسلومومباواستقاللالجزایرزندانیشدهبود.علیشریعتیکه مطالعات فراوان در تاریخ مذاهب داشت و در این زمینه صاحب نظر بود و تالیف دارد پس از تاسیس حسینیه ارشاد در آنجا سخنرانی میکرد. پس از پی//روزی انقالب و در زمان دولت موقت مهدی بازرگان خیابان کوروش کبیر را به نام او تغییر دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.