معرفینامزدهاینهاییمهمترینجایزهادبیاسترالیا

Jahan e-Sanat - - News -

پنجنویسندهنوقلمفهرستنامزدهاینهاییمعتبرترینجایزه ادبی استرالیا را تشکیل دادند.

به گزارش گاردین جایزه 60 هزار دالری مایلز فرانکلین که لقب معتبرترین جایزه ادبی کش//ور استرالیا را یدک میکشد، اس//امی پنج نویس//نده نوقلم را به عنوان راهیافتگان به مرحله نهایی این دوره اعالم کرد.

این جایزه ادبی که س//ال 1957 راهاندازی شده، هرساله به رمانیتعلقمیگیردکهبهخوبیزندگیاسترالیاییراازجنبههای مختلف نمایش دهد.

نامزدهای نهایی مایلز فرانکلین 2017 به این شرح هستند: »اتفاق نادر« نوشته امیلی مگوایر، »آخرین روزهای آوا النگدن« نوش//ته مارک اوفلین، »شغلهای درخشان آنها« نوشته رایان اونیل، »انتظار« نوشته فیلیپ سالم و »انقراض« نوشته ژوزفین ویلسون.

برنده جایزه 60 هزار دالری مایلز فرانکلین امسال روز هفتم س//پتامبر معرفی خواهد ش//د. از برندگان پیشین این جایزه میتوان ب//ه توماس کنیلی، تیم وینتون، پیتر کری و پاتریک وایت اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.