دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

Jahan e-Sanat - - News -

بسم اهلل الرحمن الرحیم َُ اللهمإنيأسألكفیهمایرضیكوأعوذبك َْ ‪ّّ ََ‬ مما یؤذیك وأسألك التوفیق فیه ألن أطیعك وال أعصیك یا جواد السائلین.

خدایا م//ن از تو ميخواه//م در آن آنچه تو را خشنود کند و پناه می برم بتو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم توفیق در آن برای اینکه فرمانت برم و نافرمانی تو ننمایم ای بخشنده سائالن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.