برآورد پلیس لندن: 79 قربانی در آتشسوزی برج گرنفل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دویچهوله-شمارکشتهشدگان سانحه آتشسوزی برج گرنفل لندن همچنان باال میرود. پلیس لندن در آخرین برآوردها شمار تلفات جانی را 79 نفر تخمین زده است. مردم بریتانیا برای گرامیداشت قربانیان، یک دقیقه سکوت کردند.

استوارت کاندی از اسکاتلندیارد )مرکز پلیس لندن( طبق آخرین برآوردها از کش//ته ش//دن 79 نفر در سانحه آتشسوزی برج گرنفل س//خن گفته که از جمله ش//امل مفقودانی میشود که کشته تلقی میشوند. او گفت در روزهای آتی ممکن است این رقم افزایش یابد. با این حال پلیس لندن انتظار ندارد این ش//مار مانند آنچه در روزهای گذشته مشاهده شد باال رود.

مقامات پلیس گفتند احتماال 58 نف//ر در آتشس//وزی لن//دن کشته شدهاند.

هن//وز هم ش//مار زی//ادی در بیمارس//تانها تحت درم//ان قرار دارن//د که وضعیت 9 ت//ن از آنان بحرانی اعالم ش//ده است. از درون ساختمان تصاویری منتشر شده که ابعاد فاجعه را نشان میدهد. کاندی میگوید: »تشریح میزان ویرانی در برخی قسمتهای ساختمان بسیار دشوار است.«

ریی//س آتشنش//انی لندن به رادیو بیبیس//ی گف//ت میتواند ناامی//دی و رن//ج بازماندگانی که خویشاوندانش//ان هنوز تشخیص هویت داده نشدهاند را درک کند. تش//خیص هویت اجساد به دلیل شدت سوختگی بسیار دشوار است. دانی کاتن گفت: »به همین دلیل بس//یار مهم اس//ت که این روند را سنجیده، محتاطانه و با سازماندهی خوب پیش ببریم.«

ادامه در صفحه 9

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.