ارتقای تسلط تهران بر مناسبات خاورمیانه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اما درهیچیک از این حمالت، از موشک چه موشکهای برد کوتاه و چهبالستیکاستفادهنشد.بههمین دلیل این حمله را میتوان نخستین حمله موشکی ایران پس از جنگ تحمیلی با عراق دانست. به این دلیل حمله یادشده از نظر ناظران بسیار اهمیت دارد چراکه این پرسش که موشکهای برد بلند و بالستیک چه کاربردی برای ایران دارد، به خوبی پاسخ میدهد.

ای//ن حمله بی//ش از آنکه برای داعش و گروههای تروریستی مقیم سوریه یا عراق اهمیت داشته باشد، برایسایرکشورهایدخیلدربحران سوریهعراقوخاورمیانهاهمیتدارد. در این ب//اره ایاالتمتحده آمریکا، عربس//تان و کویت که از معارضان س//وری حمایت و سقوط حکومت اس//د را دنبال میکنند، با صورت جدیدی از حضور ایران در مناسبات نظامی خاورمیانه مواجه ش//دهاند چراکه در یک تحلیل عقلی، تهران میتوانست با ارائه اطالعات حمله، عملیات نظامی را به ارتش سوریه، نظامیان حزباهلل یا متحدان روسی خ//ود واگذار کند. همچنین امکان واگذاری این عملیات به گروهی از کماندوهای ایرانی مستقر در سوریه میسر بود اما استفاده از موشکهای بالس//تیک در این عملیات حاوی این پیام روشن به ایاالت متحده و متحدان عرب اوست که در ادبیات امنیتیجمهوریاسالمیایراندفاع، تعاریف گس//ترده و موسعی دارد و در اج//رای این تعاری//ف ایران حق خود میداند که از همه س//الحها و تجهیزات//ش بهره گی//رد. دقیقا به همین دلیل حمله موش//کی ایران علیه تروریستها نه فقط میتواند تک//رار ش//ود بلکه دایره ش//مول و گستردگی آن نیز میتواند وسیعتر شود.

برخالف ش//عارهای هیجانی و توصیهه//ای غیرمس//ووالنهای که بالفاصله در برخی پایگاههای خبری و رسانهها در فضای مجازی مشاهده شد، احتمال استفاده از موشک در جنگهای منطقهای مانند یمن یا کشورهای دیگر مانند عربستان یا حتی اسراییل بس//یار دور از ذهن اس//ت چراکه این حمل//ه با هدف دخالت له ی//ا علیه قدرت حاکم یا مس//تقر صورت نگرفت//ه بلکه این پاسخ به یک اقدام تروریستی علیه کشورمان بوده و نشان میدهد که ایران فقط حمله مستقیم نظامی را با اقدام نظامی پاسخ میدهد. با این حال ورود ای//ران به گونهای جدید از فعالیتها و عملیاتهای نظامی خاورمیانه از س//وی مخالفان ایران مورد استقبال قرار نمیگیرد چراکه ای//ن گام برخی موازنهها را به زیان مخالفانمنطقهایکشورمانتغییرو تسلطتهرانبرسیاستگذاریمنطقه خاورمیانه را ارتقا خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.