برگزیت؛ از رویا تا واقعیت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - S.Harsani.k@gmail.com

دکتر صالحالدین هرسنی*- با گذشت ی//ک س//ال از رای م//ردم بریتانیا به خ//روج از اتحادیه اروپا، مذاکرات برگزیت رسما آغاز شد. اگرچه ایده یک بریتانیای مس//تقل همه اهداف و منویات هواداران برگزیت بوده است اما محققا چنین خروجی بدون پیامد برای مردم این کشور نخواهد بود.

اولین پیامد برگزیت ایجاد تالطم سیاسی در اتحادی//ه اروپا خواهد بود. در این ارتباط به نظر میرس//د بدون اقدامات مش//ترک اروپاییان در چارچوب اتحادیه اروپا، حل بحرانهای مختلف جهانی از جمله مبارزه با داعش، حصول نهایی نتایج برجام و مساله سوریه و اوکراین اگر نگوییم ناممکن بلکه سختتر میشود. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، زمینه برای برگزاری همهپرسی استقالل اسکاتلند هم فراهم شود. ضمن آنکه همین اقدام میتواند خطر دومینوی خروج نزد کش//ورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه اسپانیا، ایتالیا و بلژیک را دربر داشته باشد.

در حیطه اقتصادی هم برگزیت به بریتانیا که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان اس//ت، آسیب وارد خواهدکرد.براینمونهبیشاز001 میلیاردپوند بهبخشتولیدانگلیسضررخواهدزدکهمعادلپنج درصدتولیدناخالصداخلیساالنهاینکشوراست. مزید بر آن ارزش پوند هم درپی خروج این کشور از اتحادیه اروپا بیش از پیش کاهش خواهد یافت. در اینراستاطبقتحقیقاتانجامشده،باخروجبریتانیا از اتحادیه اروپا، حدود059 هزار شغل در این کشور حذف خواهد شد یعنی بیکاری در این کشور در سال0202،دوتاسهدرصدبیشترازوضعیخواهد بود که اگر در اتحادیه اروپا باقی بماند. ضمن آنکه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سرمایهگذاری نیز آسیبخواهددیدچراکهبهباورکارشناسانمسایل اقتصادی اروپا تنها حوزهای است که بریتانیا در آن بیشترین میزان همگرایی با آن را دارد.

اگ//ر بریتانیا تا دیروز به جه//ت راهبرد پان اروپای//یاش مایل نب//ود بخش//ی از اختیارات حکومت//یاش را به یک نهاد تکنوکرات اروپایی یا کمیسیون اروپایی واگذار کند، هماینک خواب اجراییس//ازی آن راهبرد تعبیر خوشی ندارد و گویی زمانش به پایان آمده است. بریتانیا در وقت حاضر دیگر نمیتواند بر تداوم خط قرمز تاریخی خود، چون منشور مخالفت لندن با اتحادیه اروپا مقاومت کند. واقعیت آن است که مردم جزیره در راستای دنبال کردن ایده بریتانیای مستقل، برگزیت را ب//ر همکاریهای آتالنتیکی ترجیح دادهاند که پیامد آن را هم باید تحمل کنیم. *مدرس علوم سیاسی

و روابط بینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.