جنابآقایمقدس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با تاس//ف فراوان درگذشت عموی گرامیتان را تسلیت عرض نم//وده، از درگاه خداوند متعال ب//رای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت مینماییم. روزنامه جهان صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.