صدای سیلی به داعش را دیگران شنیدند

واکنش های داخلی و خارجی به حمله موشکی سپاه؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- س//پاه پاسداران انق//الب اس//المي مق//ر فرماندهي و مراكز تجمع و پش//تيباني و س//اخت خودروهاي انتحاري تروريس//تهاي تكفيري در منطقه ديرالزور در شرق سوريه را با هدف تنبيه تروريستهاي جنايتكار، مورد حمله موشكي قرار داد. حضرت آيتاهلل خامنهاي، رهبر معظم انقالب اسالمي دو ساعت قبل از اقدام سپاه در ديدار جمعي از خانوادههاي شهداي مدافع حرم و شهداي مرزبان، تصريح كردند: آنها خواستهاند به ملت ايران س//يلي بزنند ولي ملت ايران به آنها س//يلي زده. آنها خواستهاند نظام جمه//وري اس//المي را س//اقط كنند اما يكييكي در حس//رت اين آرزو به گور رفتند. اقدام فوري س//پاه نش//ان ميدهد نيروهاي مسلح ايران آمادگي الزم را دارند تا ظرف فقط چند ساعت تصميمات سياسي سران مملكت را به اجرا بگذارند.

در اين عمليات تعدادي موش//ك ميانبرد زمين به زمين از پايگاههاي موش//كي نيروي هوافضاي س//پاه در اس//تانهاي كرمانش//اه و كردستان، تروريستهاي تكفيري را هدف ضربات مهلك و كوبنده قرار داد. در اثر حمله موشكي به منطقه ديرالزور سوريه، يكي از فرماندهان عاليرتبه گروه تروريستي داعش به نام سعدالحسيني به هالكت رسيد. الزم به ذكر است همان منطقه و نقطه را كه عمليات تروريستي تهران در آنجا طراحي شده بود از خاك ايران هدف قرار داده منهدم شد كه اين مهم نش//انگر اوج قدرت دفاعي و موشكي جمهوري اس//المي ايران است. سپاه پاس//داران اعالم كرد: »پيام اين اقدام انقالبي و مجازاتگونه كامال روش//ن است؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمي به تروريس//تهاي تكفيري و حاميان منطقهاي و فرامنطقهاي آنان هشدار ميده//د، در صورت تك//رار اقدامات پلي//د و ش//يطاني عليه مل//ت ايران، خشم انقالبي و شعلههاي آتش انتقام پاسداران انقالب، عاملين و مسببان آن را دربرخواهد گرفت و جنايتكاران را به جهنم رهنمون ميسازد.«

پاسخ موشكي سپاه پاسداران انقالب اس//المي به مواضع داعش در س//وريه مورد حمايت همه جريانهاي سياسي كشور قرار گرفت چراكه همه خواهان پاسخ مناس//ب به حمالت تروريستي اخير داعش به مجلس شوراي اسالمي و حرم امام راحل بودند. ايران با اين پيام خود نشان داد كه درباره امنيت كشور خود با كس//ي ش//وخي ن//دارد و بدون تعارف از تماميت كشور دفاع ميكند. حاال داعش و تروريس//ت يا هر آشوبگر خارج//ي ميدانند كه اگر كوچكترين حركتي انجام دهند با پاسخ كوبنده از طرف ايران روبهرو خواهند ش//د. حاال نهتنه//ا داعش بلكه دنيا از قدرت ايران احساس خطر كردهاند. برخي هدف از اين اق//دام را تحريمهاي جديد آمريكا عنوان كردند و معتقدند كه آمريكا بايد بپذيرد سپاه پاسداران انقالب اسالمي بهعنوان سپر دفاع از حريم عزت و شرافت ملت ايران، تحريمناپذير است. واكنشهایداخلی حمله موشكي س//پاه پاسداران به مواضع تروريستها در ديرالزور بازتاب گستردهاي داشت.

محمدج//واد ظري//ف در توئيت//ر ش//خصي خود در واكن//ش به حمله موشكي سپاه پاس//داران اظهار كرد: توان موشكي ايران از شهروندانش در دفاع مشروع و قانوني حمايت ميكند و همزم//ان مبارزه مش//ترك جهاني ب//ا داعش و تروريس//م افراطگرا را به پيش ميراند.

سخنگوي وزارت امور خارجه حمله موشكي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به مقر تروريستها در ديرالزور سوريه را گام//ي بلند در مبارزه ب//ا گروههاي تروريستي و با اطالع دولت سوريه عنوان كرد و گفت: جمهوري اسالمي ايران در برابر اقدامات بيثباتكننده مماش//ات نخواهد كرد.

بهرام قاسمي حمله موشكي سپاه پاس//داران انقالب اس//المي به پايگاه تروريس//تهاي تكفيري در ديرالزور س//وريه را پاس//خي قاطع و به موقع ب//ه تحركات تروريس//تي اخي//ر آنها در تهران دانس//ت و اظه//ار كرد: اين اق//دام ب//ا اطالع قبلي دولت س//وريه ب//وده اس//ت. س//خنگوي وزارت امور خارجه ضمن هش//دار ب//ه گروههاي تروريس//تي-تكفيري و حامي//ان آنها تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران در برابر هرگونه اقدام بيثباتكنندهاي كه امنيت ملي و امنيت شهروندان كشور را به مخاطره بيندازد، مماشات نخواهد ك//رد و واكنش به اينگونه اقدامات از سوي ايران قاطع، به موقع و همراه با هوشمندي خواهد بود. قاسمي تاكيد كرد: اقدام حمله موش//كي به عناصر تروريس//تي و پايگاهه//اي آنها نيز در راستاي تامين امنيت شهروندان كشور و با اتكا به توان و زيرساختهاي دفاعي ملي و نيروهاي نظامي باايمان كشور صورت گرفته است. سخنگوي دستگاه ديپلماس//ي گفت: جمهوري اسالمي ايران همواره نس//بت به گس//ترش و تهديدات ناشي از پديده شوم تروريسم در منطقه و جهان هشدار داده است. وي اف//زود: سياس//ت ما هم//كاري با كشورهاي منطقه و جامعه بينالملل براي ريشهكني تروريسم و افراطيگري در منطقه و جهان اس//ت و در همين چارچوب، به هرگونه تعرض و تهديدي كه متوجه كش//ور باشد، با بهرهگيري از توانمنديهاي نيروهاي نظامي خود، پاسخي قاطعانه خواهيم داد.

نايبرييس مجلس شوراي اسالمي حمله موش//كي س//پاه پاس//داران به تروريس//تها را اقدامي بجا و متقابل دانست و گفت: ما اين حق را داشتيم كه به مركز فرماندهي آنها حمله كنيم. وي با بيان اينكه حمله موشكي سپاه، پي//ام ديگ//ري نيز به همراه داش//ت، تصريح كرد: پرتاب موش//ك از ايران به سمت تروريستها اين پيام را براي عربستان، رژيم صهيونيستي و آمريكا داشت كه در صورت نياز اقدام متناسب و به موقع كرده و از توان موشكي خود اس//تفاده ميكنيم و اين گونه نيست كه در داخل ايران بخواهند اقداماتي انج//ام دهند و ف//رار كنند بلكه ما در محل استقرار آنها، پاسخ خواهيم داد. نايبرييس مجلس ش//وراي اسالمي تاكيد كرد ك//ه در مجموع اين اقدام س//پاه پاس//داران، اقدام درستي بوده و براس//اس اخبار دريافتي عمليات با موفقيت همراه بوده اس//ت. مطهري اف//زود: ادامه چنين اقداماتي از جانب ايران به طرف مقابل بستگي دارد اما اين عمليات پاسخ عمليات تروريستي در ته//ران ب//وده و ما حق داش//تيم تروريس//تها را در ه//ر كج//اي دنيا تعقيب كنيم.

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ش//وراي اس//المي با انتشار بيانيهاي ضمن تقدير و حمايت از اقدام موش//كي س//پاه پاسداران در ديرالزور سوريه تاكيد كرد: ايران مرحله جديد و بس//يار مهمي را در مقابله با تروريستهاي مورد حمايت آمريكا و هم پيمانان منطقهاي اين كشور آغاز كرد. اين كميسيون در اين پيام تصريح كرد: پيام آش//كار اين اقدام اضافه بر ضربه مهلكي كه بدنه ش//جره خبيثه داعش و ديگر گروهكهاي تروريستي، در مركز آنها در خاك سوريه ديرالزور وارد ش//د هش//دار جدي به حاميان تروريستها بود كه هرگونه طراحي و توطئه آنها از اين به بعد اضافه بر اينكه در داخل قدرتمندانه سركوب خواهد شد، در صدها كيلومتر دورتر از خاك ايران اسالمي سركوب خواهد شد.

محمدرضا عارف، رييس ش//وراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان هم در صفحه اينستاگرام خود اقتدار نظامي جمهوري اسالمي ايران را نشانهاي از پش//توانه قوي مردمي دانست كه جز ب//ا وحدت و همدل//ي خانواده انقالب ميسر و قابل دوام نيست. وي تصريح كرد: حمله موشكي سپاه پاسداران به مقر داعش در پاس//خ به عمليات كور تروريس//تي اين گروه//ك از رهگذر همين اتحاد و با هم بودن ميسر شد و پاسخي بود به بدخواهان ايران اسالمي ك//ه در آرزوي ايجاد تنش و درگيري در داخل كشور ما نباشند چراكه ملت بزرگ اي//ران با حماي//ت از نيروهاي نظامي و امنيتي خود اجازه تجاوز به متجاوزان را نخواهد داد. واكنشرسانههایخارجی همچنين حمله موش//كي سپاه به مقر فرماندهي تروريستهاي تكفيري در ديرال//زور س//وريه در رس//انههاي مختلف جهان بازتاب داشت. اين اقدام ايران با واكنشهاي جهاني و منطقهاي گستردهاي روبهرو شد. در همين راستا رسانههاي عربي نيز بازتاب گستردهاي در مورد حمله موشكي سپاه ايران به داعش داشتند كه از جمله ميتوان به واكنش شبكه الجزيره اشاره كرد.

س//يانان با اشاره به شليك شش موشك ايراني به سوي اهداف داعش در ش//رق سوريه، نوشت اين حمالت اولين ش//ليك موش//كهاي زمين به زمين ايران به اهدافي در خاك سوريه از ابتداي بحران در اين كشور است. اين شبكه به نقل از ريك فرانكونا، تحليلگر مسائل نظامي نوشت: »انتخاب اهداف بس//يار جالب اس//ت. آنها ميگويند ش//ليكهاي صورت گرفته به س//وي همان افرادي بوده كه حمالت تهران را برنامهري//زي كردهاند اما همچنين موجب تقويت تالشهاي كنوني ارتش سوريه ميشود.«

نيويوركتايم//ز در گزارش//ي از تح//والت س//وريه نوش//ت: حمالت موشكي ايران كه از فاصله قابل توجهي انجام ش//ده، ممكن اس//ت به منظور ارس//ال پيامي براي دشمنان ايران در منطقه از جمله اس//راييل و عربستان س//عودي و همچنين اي//االت متحده باشد؛ كش//وري كه داراي پايگاههاي نظامي در خاورميانه است.

راديوبينالمللفرانسههمدرگزارشي با اشاره به شليك موشكهاي ايراني به س//وي اهداف داعش در سوريه نوشت: اين اولين بار اس//ت كه از موشكهاي ميانبرد براي هدف قرار دادن افراطيها در سوريه استفاده شده است. خبرگزاري »تاس« روس//يه نيز در خبري با عنوان »شش موشك سپاه پاسداران با باالترين دقت مواضع تروريس//تها در سوريه را ناب//ود كرد«، بهطور مفصل به اين خبر پرداخت و نوشت: نيروي هوايي-فضايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران با استفاده از شش موشك بالستيك داراي باالترين دقت الزم مواضع تروريستها در منطقه ديرالزور در شرق خاك سوريه را منهدمكرد.اينخبرگزاريبيانيهمنتشره از سوي سپاه پاسداران در مورد جزييات و چگونگي اين حمله را نيز در خبر خود آورده و اين حمله را پاسخ ايران به حمله تروريستي اخير تهران ناميده است.

روزنام//ه االخب//ار لبن//ان نيز در گزارش//ي نوش//ت: همزمان با شدت تح//والت س//وريه و فضاي متش//نج آن و پيامه//اي موش//كي ك//ه رد و ب//دل ميش//ود، نيروه//اي ايراني در اقدامي بيس//ابقه مواض//ع داعش در ديرال//زور را ه//دف قرار دادن//د. اين حمله به مثابه پيامهايي شديداللحن به واشنگتن بوده و در چارچوب شدت گرفتن كش//مكش آمريكا و ايران در ميدان س//وريه جا دارد. در اين ميان رهبر اي//ران، دروغهاي دونالد ترامپ را »تهدي//دات توخال//ي« عليه ايران برشمرد و تاكيد كرد، كشورش به اين دروغها اهميتي نميدهد.

رابرت جي گارد كه رياس//ت مركز تحقيق//ات كنترل تس//ليحات و منع غنيسازي در واشنگتن را بر عهده دارد، هشدار داد كه هرگونه تالش كنگره براي ارتباط دادن سپاه پاسداران به تروريسم، ض//د امنيت ملي اياالت متحده خواهد بود. ژنرال گارد با اش//اره به اينكه سپاه پاسداران در حال جنگيدن با دشمنان افراطگراي آمريكا مانند داعش اس//ت، گفت:مامدعيهستيمكهداعشتهديد بزرگي براي كشور ماست. هرچند ميان اياالت متحده و ايران اختالف نظر وجود دارد اما داراي منافع مشتركي هستيم كه باي//د در زمان خودش آن را مبناي همكاريقراردهيم. اينژنرالبازنشسته آمريكايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پنتاگون و وزير دفاع آمريكا به اين نظريه وي قائل هستند، گفت: وزير دفاع آمريكا به دشمني با ايران شهرت داشته است. اما در قامت وزير دفاع، او بايد به مصالح اساس//ي دو كشور توجه داشته باشد تا زمان//ي كه ايجاب ميكند، به همكاري بر اساس منافع مشتركمان روي آورد. من به همين خاطر هميشه طرفدار ادامه ديپلماس//ي، همكاري بر اساس منافع مشترك و رس//يدن به يك مبنا براي حل مسايل اختالفي بودهام.

خبرگزاري اسپوتنيك روس در پي حمالت موشكي س//پاه، در يادداشتي نوشت: »سيلي را داعش خورد تا صدايش را ديگران بشنوند. حمله داعش به تهران را ايران ميتوانست به شكلهاي مختلف تالفي كند اما انتخاب گزينه استفاده از موشكهايميانبردهمتالفيحملهبود هم پيغامي براي حاميان داعش و بديهي است كه هدف ايران بيش از تالفي اخطار به ديگران بود. با وجود اينكه زمان شاه ايران خريدار پيشرفتهترين سالحهاي آمريكايي بود اما شايد برخي از آنهايي كه دوران جنگ ايران و عراق را به ياد دارند به ياد داشته باشند كه آن زمان ايرانيها خون گريه ميكردند تا چند عدد موشك به دست آورند و تالفي موشكهايي كه عراق به شهرهاي ايران شليك ميكرد را درآورند اما هيچ كشوري حاضر نبود اين موش//كها را در اختي//ار ايران قرار دهد وس//الحهاي آمريكايي مخصوصا هواپيماهاي پيشرفته آنها همه به دليل نبود قطعات يدكي زمينگير شده بود. همين ماجرا منجر شد از آن زمان ايران به فكر آن باش//د كه تسليحات دفاعي مورد نيازش را خود توليد كند و وابسته به خارج نباشد. امروز ديگر روياي ايراني رساندن موشكها به بغداد نيست بلكه موش//كهاي ايراني از باالسر بغداد به راحتي عبور ميكنند و صدها كيلومتر آن طرفتر فرود ميآيند. انتخاب استان كردس//تان براي انج//ام اين حمله نيز بيدليلنبوده.چندنفرازتروريستهايي كه عمليات تهران را انجام دادند از اين منطقه بودند و دشمنان ايران تالشهاي بسياري جهت ناامن كردن اين استان انجام دادهاند. ايران خواست نشان دهد كه تسلط امنيتي كامل بر اين منطقه دارد.«

اسراييلراتهديدنكنيد نخس//توزير رژيم صهيونيس//تي به حمالت موش//كي ايران به مواضع تروريستها در ديرالزور واكنش نشان داد. بنيامين نتانياهو نخستوزير رژيم صهيونيس//تي در واكنش به حمالت موش//كي ايران به مواض//ع گروههاي تروريستي در ديرالزور گفت: من يك پيام براي تهران دارم و آن اين اس//ت كه اسراييل را تهديد نكنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.