سركرده گروهك تروريستي انصارالفرقان به هالكت رسيد

Jahan e-Sanat - - News - ضد تروریسم

قرارگاه نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي از به هالكت رسيدن سركرده گروهك تروريستي انصارالفرقان خب//ر داد. قرارگاه نيروي قدس س//پاه پاس//داران انقالب اس//المي در اطالعيهاي اعالم كرد ك//ه جليل قنبرزهي، س//ركرده گروهك تروريس//تي انصارالفرقان در ارتفاعات قصرقند به دست پاسداران رشيد اسالم به هالكت رسيد. بر اساس اين گزارش جسد اين تروريست بينالمللي به همراه چهار نفراز معاونان و عواملش هماكنون در اختيار نيروي زميني سپاه است. اين تروريست تكفيري به خاطر جنايات گسترده در مرزهاي جنوب شرق 25 سال سوژه تعقيبي نيروهاي امنيتي ايران بوده است. انفجار در مراسم تاسوعاي حسيني چابهار، اعزام عوامل انتحاري براي مساجد، شهادت جمعي از پرسنل ناجا در سال 77، حمله به پست انتظامي در ميدان »تامين اجتماعي« زاهدان و دهها جنايت ديگر از اقدامات وي بوده است. جليل قنبرزهي، سركرده گروهك انصارالفرق//ان از مناب//ع مالي كش//ورهاي عربي حمايت ميش//د و جلسات زيادي با نيروهاي آمريكايي مستقر در افغانستان جهت ضربه زدن به ايران داشته است. براساس اسناد اطالعاتي، گروههاي تروريستي جندالشيطان، الك ريگ//ي، جيش الظلم و تيمهاي تكفيري زاييده اقدامات و برنامهريزيهاي او بوده اس//ت. ر تابس//تان 1375 برخي افراد از طوايف مختلف بلوچس//تان ايران نظير شهبخش، قنبرزهي، ريگي و شهنوازي به سركردگي جليل قنبرزهي معروف به صالحالدين كه س//ابقه هم//كاري با طالبان را داشتند با حمايتهاي مالي و پشتيباني مالرسول و گرفتن سالح و ديگر امكانات نظامي از طالبان گروهكي را شكل دادند كه بهطور مسلحانه در داخل خاك جمهوري اسالمي ايران اقدام به فعاليت كنند. اين گروه با تاسيس پايگاهي در نيمروز افغانس//تان آموزشهاي نظامي را زير نظر يكي از فرماندهان طالبان به نام اكراماهلل گذراند و در اواخر سال 1375 موجوديت خود را اعالم كرد. تروريست تكفيري به خاطر جنايات گس//ترده در مرزهاي جنوب شرق 52سال سوژه تعقيبي نيروهاي امنيتي ايران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.