ادعاي بياساس عربستان درباره حمل سالح توسط قايق ايراني

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- جمعه شب گذشته ماموران گارد مرزباني ساحلي عربستان با شليك گلوله به يك قايق ماهيگيري در آبهاي مرزي ايران و عربستان در خليج فارس يكي از سرنشينان اين قايق را كه صياد بوشهري بود، كشتند. اين اتفاق درحالي رخ داده است كه ايران با عربستان هيچ گونه روابط سياسي ندارد و اين مساله پيگيري اين موضوع را با مشكالت زيادي روبهرو ميكند. با اين حال مقامات عربي در تازهترين واكنش خود به اين حادثه مدعي شدند كه تعداد اين قايقها بيشتر از يكي بوده است و آنها حامل سالح بودهاند.

شبكه العربيه به نقل از يك مقام مسوول سعودي گزارش داد كه گارد س//احلي عربستان به سوي سه قايق در حال نزديك شدن به سكوهاي نفتي مرجان تيراندازي كرده كه يكي از قايقهاي توقيف ش//ده، حامل سالح بوده است. اين منبع سعودي گفته است كه نيروي دريايي عربستان فورا وارد عمل ش//د و به سوي اين قايقها تيراندازي كرده است. يكي از قايقها توقيف شد كه پس از بازرسي، مشخص شد حامل سالح بوده و اهداف تخريبي داشته است اما دو قايق ديگر فرار كردهاند. بهرام قاسمي، س//خنگوي وزارت امور خارجه درب//اره اين حادثه گفت: اين موضوع در حال بررسي است و بعد از مشخص شدن نتايج بررسيهاي اوليه توسط دستگاههاي مربوطه، اين واقعه تلخ به شكل مقتضي با جديت تمام مورد پيگيري قرار ميگيرد.

ما در حال حاضر منتظر دريافت نتايج بررسي و تحقيقات در اين زمينه هستيم. همچنين مديركل امور مرزي وزارت كشور اعالم كرد: دو قايق ايراني كه در حال ماهيگيري در آبهاي خليج فارس بودند، بر اثر امواج دريا از مسير خود خارج ميشوند. مجيد آقابابايي افزود: بر اين اساس و بدون تاييد اين مساله كه قايقهاي ايراني وارد مرزهاي عربستان شوند، تيراندازي از سوي گارد مرزباني اين كشور به سوي قايقهاي ايراني صورت ميگيرد و يك صياد ايراني بر اثر اصابت تير به كمرش كشته ميشود. مديركل امور مرزي وزارت كشور تصريح كرد: اين كار عربستان مطابق با اصول انساني نبوده و حتي با فرض ورود قايقهاي ايراني به مرزهاي عربستان بر اثر امواج دريا آنها مجاز به شليك به سوي قايقهاي ايراني نبودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.