روسيه ساخت تجهيزات رآكتورهاي 2 و 3 نيروگاه بوشهر را آغاز كرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- بنا بر اعالم شركت اتم اس//توري اكسپورت، روسيه توليد تجهيزات الزم براي ساخت رآكتورهاي جديد نيروگاه هستهاي بوشهر را آغاز كرده است. رييس شركت اتم استوري اكسپورت روسيه همچنين اف//زود: توافقنامههاي جديدي در رابطه با برخي تجهيزات نيز در آينده نزديك به امضا خواهد رسيد. ليمارنكو در نشست بينالمللي اتم اكسپو 2017 گفت: قرارداد توليد يك س//ري تجهي//زات براي رآكتورهاي 2 و 3 نيروگاه بوشهر امضا شده است. به عالوه توليد اين تجهيزات پيچيده هماكنون آغاز شده است. به گفته وي همچنين بحث خريد ژنراتورهاي بخار و سيستم كنترل روند فني نيروگاه در دستور كار قرار گرفته است. ليمارنكو گفت: اين يك كار بس//يار دشوار و نيازمند دقت زياد است كه تعداد زيادي از متخصصان اتم استوري اكسپورت را درگير كرده است كه هدف اصلي يعني تحويل به موقع تجهيزات را عملي كنند. چنين موضعي باعث كاهش دوره ساخت خواهد شد و تجهيزات مستقيم به محل نصب انتقالدادهخواهدشد.قراردادساختنيروگاههستهايبوشهر2 كهشامل ساخت و نصب رآكتورهاي 2 و 3 سايت هستهاي بوشهر است در نوامبر 2014 ميان ايران و روس//يه به امضا رسيد. اين قرارداد همچنين شامل گزينه س//اخت 6 رآكتور ديگر در آينده است. در دسامبر ،2016 تهران نخستين بودجه ساخت دومين مرحله نيروگاه بوشهر را به روسيه انتقال داد. بنا بر اعالم روس اتم كار ساخت و نصب پروژه بوشهر 2 از 14 مارس 2017 آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.