گسترش مناسبات دوجانبه سياسي و اقتصادي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- وزير امور خارجه كشورمان كه به موريتاني سفر كرده است، با رييسجمهور اين كشور ديدار كرد. در اين ديدار درخصوص راههاي گسترش و تعميق مناس//بات دوجانبه در همه زمينههاي سياسي و اقتص//ادي، گفتوگو و تبادل نظر ش//د. تح//والت منطقهاي از ديگر محورهاي گفتوگوي دو مقام بود كه طي آن طرفين بر حل و فصل مسالمتآميز اختالفات ميان كشورها از طريق گفتوگو تاكيد كردند. ظريف همچنين با وزير خارجه اين كشور ديدار داشت و ضمن تشكر از مهماننوازي گرم دولت و ملت موريتاني اظهار داشت: موريتاني سابقه طوالني در ميانهروي ديني دارد. سياست مستقل در روابط بينالملل هم موجب جايگاه ويژه شما شده است. وي افزود: ما آمادگي داريم همه توافقات گذشته را اجرايي و موارد جديد را هم با جديت پيگيري كنيم. در ادامه طرفين درخصوص گس//ترش همكاريهاي بانكي و تشويق بخش خصوصي براي فعاليت در بخشهاي معدن، انرژي، كشاورزي و شيالت تبادل نظر كردند. همكاريهاي علمي و تكنولوژي، هوافضا، دارو و درمان، بيوتكنولوژي، همكاريهاي علمي و دانش//گاهي بهطور ويژه مورد توجه قرار گرفت. وزراي خارجه دو كشور همچنين درباره برگزاري سازوكار مشورتهاي سياسي منظم و مستمر ميان دو كشور تبادل نظر كردند. رايزني درباره مسايل منطقهاي و مبارزه با تروريسم و هم//كاري عملي و فكري از ديگر محورهاي گفتوگوهاي ظريف و اسلكو احمد ايزيد بيه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.