كساني كه با دشمن همكاري ميكنند برخي محارب و برخي مفسد فياالرضاند

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم پاسخ قاطع به اظهارات مداخلهجويانه وزير خارجه آمريكا، اين دشمنيها را داراي سابقه طوالني دانس//ت و در عين حال گفت: نيروهاي امنيتي، وزارت اطالعات و سپاه بايد توجه داشته باشند كه چه كساني از داخل به دشمن چراغ سبز نشان ميدهند. كساني كه با دشمن همكاري ميكنند برخي محاربند و برخي مفسد فياالرضند و بايد اقدامات آنها به دقت مورد توجه قرار گيرد. آيتاهلل آمليالريجاني در بخشي از سخنان خود با اشاره به تصويب تحريمهاي جديد س//ناي آمريكا عليه جمهوري اس//المي ايران خاطرنش//ان كرد: دشمنيهاي آمريكا كه جلوههاي متعددي دارد روز به روز تشديد ميشود و گروهي كه در حال حاضر در راس قدرت اين كشور قرار گرفتهاند گرچه در اصل مواضع با اسالف خود مشتركند اما در ابراز دشمني صريحترند. آيتاهلل آملي الريجاني يكي از مظاهر اين دشمني را سفر اخير رييسجمهور آمريكا به عربستان و تحريك كشورهاي منطقه عليه جمهوري اسالمي دانست و افزود: تحريمهاي اخير س//نا جلوه ديگري از دشمنيهاي آمريكاست كه گرچه اين گونه اقدامات، سابقهاي طوالني دارد اما اينكه آمريكاييها برخالف برجام دست به اين كار زدهاند و عمال اين توافق را تبديل به يك امر يك طرفه به نفع خود كردهاند، غيرقابل قبول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.