تامينمالی75 هزارميلياردتومانی

گزارش جديد بانك مركزي از عملكرد بانكها در 2ماه اول سال 69؛

Jahan e-Sanat - - News -

شبكه بانكي طي دو ماه ابتدايي امسال نزديك به75 هزارميلياردتومانتسهيالتپرداختكرده كهبارشدحدود5/61 درصديدرمقايسهبامدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

تازهتري//ن گزارش بان//ك مركزي از عملكرد بانكها و موسسات اعتباري در پرداخت تسهيالت نش//ان ميدهد كه تا پايان ارديبهشتماه حدود 679 هزار فقره وام بين بخشهاي اقتصادي توزيع ش//ده كه در مجموع رقمي نزديك به 57 هزار ميلياردتومانرادربرميگيرد،تسهيالتپرداختي حدود هش//ت هزار ميليارد تومان در مقايسه با همين دوره در سال قبل افزايش دارد.

با توجه به اينكه پرداخت منابع براي تامين سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي در اولويت شبكه بانكي قرار دارد، آمارها نشان ميدهد كه سهم بخشهاي اقتصادي از سرمايه در گردش حدود 38 ه//زار و 600 ميليارد تومان بوده كه در مجموع 67/8 درصد كل تسهيالت 57 هزار ميلياردي پرداخت شده در دو ماه ابتدايي امسال را در بر ميگيرد. اين در حالي است كه سرمايه در گردش اختصاص يافته به بخشهاي اقتصادي در مقايسهبادوماهاولسال5931 حدود91 درصد معادل شش هزار ميليارد تومان رشد دارد. بيشترينسهمبهصنعترسيد در بين حوزههاي اقتصادي صنعت و معدن با دريافت 18/7 هزار ميليارد تومان باالترين سهم را در بين بخشهاي مختلف دارد كه حدود 187 هزار و 500 فقره تسهيالت بوده است. از اين رقم 16 هزار و 400 ميليارد تومان براي س//رمايه در گ//ردش صنعت و معدن پرداخت ش//ده كه در مجموع 42/6 درص//د از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش كليه بخشهاي اقتصادي را دربرميگيرد. تزريق نقدينگي به اين بخش تا مرز 88 درصد از منابع 16 هزار ميليارد توماني صنعت و معدن بوده است.

اما كشاورزي حدود 4300 ميليارد تومان از تسهيالت كل پرداختي را براي 124 هزار فقره از آن خود كرده است. سهم تامين سرمايه در گردش پسازتسهيالتكشاورزيبه17 درصدومعادل 3100 ميليارد تومان ميرسد.

در حوزه مس//كن و ساختمان حدود 4300 ميليارد تومان تسهيالت در قالب 84 هزار فقره پرداخت ش//ده اس//ت كه از اين رقم 22 درصد معادل 960 ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش و تا 1500 ميليارد تومان براي خريد مسكن هزينه شد. مسيرصحيحاعتباردهي در ح//وزه بازرگاني نيز 6400 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت ش//ده است كه تا پنج هزار ميليارد تومان متعلق به تامين سرمايه در گردش خواه//د بود. همچنين خدمات در صدر دريافت تسهيالت بانكي با حدود 23 هزار ميليارد تومان ق//رار دارد كه 13 هزار ميليارد تومان معادل 56 درصد براي تامين سرمايه در گردش اختصاص پيدا كرده است.

پرداخ//ت تس//هيالت بانك//ي در دو ماه اول س//الجاري درحالي رخ ميدهد كه هر چند تا نيميوحتيبيشتراز05 درصدمجموع73 هزار ميليارد پرداخت شده ميتواند متعلق به تمديد سالهاي قبل باشد اما به هر صورت عدم رعايت حدود پرداختي از س//وي بانكها خود ميتواند عاملي ب//راي اضافهبرداش//ت از بانك مركزي و همچنين به دنبال آن تحركات تورمي باشد.

از اينرو همواره اين موضوع مورد تاكيد بوده كه بانكها بايد توان مالي خود را از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه، كاهش تسهيالت غيرج//اري و بازگرداندن آن به مس//ير صحيح اعتباردهي و افزايش بهرهوري در تامين سرمايه درگردشتوليديدرمسيرتامينماليقرارگيرند. در عين حال بايد بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در تامين مالي طرحهاي اقتصادي سوق داده شوند. آغازاجرايطرحرونقتوليد در اين ميان با آغاز اجراي طرح رونق توليد، بانك مركزي ابالغيهاي را به شبكه بانكي پيرامون حمايت از نوسازي، بازسازي واحدهاي صنعتي و تكميل طرحهاي نيمهتمام صادر كرد.

در اين ابالغي//ه با عنوان برنامه جديد دولت براي رونق توليد آمده است: رونق توليد و افزايش اشتغال يكي از ضرورتهاي اقتصاد كشور است و به باور اغلب كارشناسان اقتصادي رسيدن به اين مساله از مسير توانمند شدن صنايع و تجهيز آنها به فناوريهاي روز دنيا ميگذرد. دولت يازدهم در چهار س//ال گذشته اين مساله را مورد توجه ق//رار داده و در قالب بس//تههاي خروج از ركود، تسهيالتي براي كمك به صنايع كشور و تجهيز آنها به ماشينآالت جديد اختصاص داده است. سال گذشته تسهيالت 16 هزار ميليارد توماني به حدود 21 هزار واحد صنعتي پرداخت ش//د و براس//اس خبرهاي جديد براي سال 96 نيز 30 ه//زار ميليارد براي رونق 21 هزار واحد صنعتي در نظر گرفته شده است.

كارشناسان معتقدند براي كاهش نرخ بيكاري دو راهكار ضروري است. حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت و توليد و بهطور كل اشتغالآفريني از جمله راهكارهاي كاهش نرخ بيكاري اس//ت؛ موضوعيكهموردتوجهدولتنيزقرارگرفتهاست. آمارهاي بانك مركزي از ميزان تس//هيالتدهي بانكها در دو ماه نخس//ت امسال نشان ميدهد كه سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش با افزايش 19 درصدي روبهرو بوده و 42 درصد از اين س//هم به صنعت پرداخت شده كه نشاندهنده اولويتدهي به تامين منابع براي اين بخش و حمايت از توليدكنندگان است.

مجموع اين حمايتها موجب ش//ده بخش صنعت كه در س//ال 94 با رش//د منفي روبهرو بود رش//د شش درصدي داش//ته باشد، اگرچه در اين ميان همچنان س//هم بخش صنعت در رش//د اقتصادي باال نيس//ت و اين مساله اصالح زيرس//اختها و هم//كاري همه دس//تگاهها را ميطلب//د. در حال حاضر، س//ود ب//االي بانكي مهمترين مانع براي رشد توليد و رقابت پذيري كاالهاي ايراني است.

طرح رونق توليد، براساس برنامه ابالغي معاون اولرييسجمهوردرسال6931 ازروزشنبهآغاز ش//ده و در همين راستا بانك مركزي به منظور طرح رونق توليد، نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتيونيزتكميلطرحهاينيمهتمامابالغيهاي را به تم//ام بانكهاي عامل صادر كرده اس//ت. برهمين اساس تمام واحدهاي صنعتي و معدني همانند سال گذشته امكان ورود و ثبت نام جهت دريافت تسهيالت را دارند و ميتوانند با مراجعه به كارگروههاي تسهيالت استاني امور مربوط به دريافت تسهيالت را طي كنند.

براساسابالغيهبانكمركزي03 هزارميليارد تومان تس//هيالت جهت ارائه به 21 هزار واحد صنعتي و معدني پيشبيني شده كه در اين راستا 10 هزارميلياردتومانجهترونق01 هزارواحد صنعتي، 10 هزار ميليارد تومان جهت تكميل طرحهاي نيمهتمام ش//ش هزار واحد صنعتي و نيز 10 هزار ميليارد تومان ديگر جهت نوسازي، بازس//ازي و بهروزرساني پنج هزار واحد صنعتي اختصاص يافته است.

محسن صالحينيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم اين خبر تاكيد ك//رد: واحدهاي تولي//دي متقاضي ميتوانند با مراجعه به كارگروههاي تس//هيل استاني جهت دريافت تسهيالت بانكي اقدام كنند.

وي با اشاره به تسهيالت پرداخت شده در سال گذشته به توليدكنندگان اظهار داشت: متوسط تسهيالت پرداختي به واحدهاي صنعتي و معدني يك ميليارد و 100 ميليون تومان و در واحدهاي كشاورزي 327 ميليون تومان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.