از شايعه تا واقعيت ادغام بانكها

Jahan e-Sanat - - News -

هن//وز ماجراي تعاونيهاي اعتباري ثامنالحجج و ميزان فراموش نش//ده و موضوع موسس//ه كاس//پين و سرگرداني سپردهگذاران به سرانجام نرسيده است كه برخي اخبار تاييد نشده، از ادغام بانك مهر اقتصاد، موسسه كوثر و ثامن منتشر شد كه اين موضوع باعث نگراني شده و سپردهگذاران درصدد بازپسگيري پولهاي خود برآمدند اما ماجرا چيست؟

شايعاتي مبني بر زيانده بودن بانكها، باعث كاهش و حتي بياعتمادي به نظام بانكي شده كه بالفاصله با يك خبر كذب مردم در مقابل شعب بانكها و موسسات صف ميكشند كه وجوه خود را از آن موسسه مالي خارج كنند.

فعاليت و ايجاد موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به آفتي براي نظام پولي كش//ور تبديل شده و بانك مركزي سياست خود را با هدف ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و كنترل فعاليت اين موسسات غيرمجاز و مجاز )كه موفق به دريافت مجوز بانك مركزي ش//ده بودند(، ش//روع كرد؛ سياس//تي در قالب ادغام آنها باهم يا در يك بانك كه اين موسس//ات غيرمجاز و مجاز با ادغام در يك بانك يا ادغام چند موسسه تبديل به موسسه بزرگتر شده كه هماكنون بانك مركزي اين روند را ادامه ميدهد.

ولياهلل سيف، باالترين مقام پولي كشور روز 5 خردادماه امس//ال، خبر از احتمال ادغام بانكهاي مجاز )برنامه بانك مركزي( داد و به سپردهگذاران و مشتريان بانكها اطمينان داد هيچ جاي نگراني براي آنها نيست و از اين سياست متاثر نخواهند شد. البته تصميم براي ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران بانكهاست ولي بايد اين موضوع در مسيري كه بانك مركزي در پيشگرفته، اجرايي شود.

او هدف از ادغام بانكها را استانداردسازي و نزديك كردن نسبتهاي مالي بانكهاي ايراني را به نسبتهاي روز بانكداري دنيا عنوان كرد و به سپردهگذاران بانكها و موسسات مجازي كه ممكن است در آينده با يكديگر ادغام شوند، اطمينان داد كه بههيچوجه از اين تصميم آنها متاثر نخواهند شد، حتي اگر دو بانك و شعبههاي آنها با يكديگر ادغام شود.

پس از اظهارات رييس كل بانك مركزي، شايعاتي در مورد ادغام موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز با بانكها و موسسات داراي مجوز منتش//ر شد كه گاها اخباري نادرست و در حد شايعه است و اين در حالي بود كه بانك مركزي بهعنوان متولي، دراينباره اظهارنظر نكرد تا اينكه با باال گرفتن اين ماجرا بانك مركزي در اولين واكنش خود نسبت به جريان پيشآمده تا حدي شرايط حاكم بر موسسه ثامن و پرونده آن در اين بانك را مورد اشاره قرار داده است.

معاون نظارتي بانك مركزي اعالم كرد: موسسه ثامن در مسير پيوستن به موسسات مجاز است و سپردهگذاران نگران نباشند و اين موسسه اعتباري يكي از موسسههاي متقاضي دريافت مجوز از بانك مركزي است.

فرشاد حيدري با بيان اينكه اقداماتي توسط اين موسسه شامل پذيرهنويسي در بورس و توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي انجام شده است، گفت: بر اين اساس اين موسسه در حال پيوستن به موسس//ات مجاز است كه فرآيند قانوني و رسيدگي به تقاضاي اين موسسه در حال انجام و ممكن است منجر به صدور مجوز يا ادغام با يكي از بانكها و موسسههاي اعتباري شود.

ويافزود:درهرصورتهيچگونهمشكليبرايسپردهگذاران اين موسسه به وجود نخواهد آمد و از سپردهگذاران موسسه اعتباري ثامن تقاضا ميش//ود حسب نياز به شعب موسسه مراجعه و از خدمات آن استفاده كنند و اطمينان داشته باشند كه صدور مجوز يا ادغام موسسه با حفظ حقوق و صيانت از سپردههاي آنها انجام ميشود.

پس از آن هم رييس كل بانك مركزي در پيامي تلگرامي از هم//كاران خ//ود در نظام بانكي تقاضا ك//رد از رقابتهاي غيرسازنده و مديريت امور بانكي، به نحوي كه به حفظ اعتماد عمومي به عنوان اصليترين سرمايه نظام بانكي منجر شود، پرهيزكنند.

ولياهلل س//يف اظهار ك//رد: در پي طرح اخب//اري درباره س//اماندهي و ادغام بانكها و موسس//ات اعتباري در برخي رس//انهها و خبرگزاريها و بازنش//ر انبوه و همراه با حاش//يه آن در كانالها و ش//بكههاي اجتماعي طي روزهاي اخير به آگاهي هموطنان گرامي ميرس//اند بانك مركزي جمهوري اس//المي ايران طي س//الهاي اخير با هدف انتظامبخشي و ايجاد شفافيت هرچه بيشتر عملكرد نظام پولي و بانكي با نگاه كارشناسي و بهطور جدي، ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را دنبال كرده است.

وي گفت: رس//الت اصلي اين بانك صيان//ت از اعتماد و اطمينان مردم به شبكه پولي و بانكي كشور و افزايش آن در سايه استمرار اصالح و به سامان آوردن نظام بانكي است و در اين مسير به استناد قوانين و مقررات و با هماهنگي و همكاري ساير مراجع، برخورد جدي با موسسات غيرمجاز فعال در بازار پول را در دستور كار قرار داده است.

س//يف بيان كرد: اين سياست قطعي بانك مركزي است و عزم مس//ووالن و مجريان ام//ر جزم و به فضل الهي تحت فش//ارها و تنگناهاي ايجاد ش//ده، از پيگيري اين سياس//ت منصرف نخواهند شد. بر اين اساس، در طول سالهاي اخير اقدامات بسياري به منظور ساماندهي موسسات غيرمجاز انجام شده كه بسته به مورد، به صدور مجوز، انحالل يا ادغام آنها منجر شده است و در اين مسير سخت و كار صعب، صيانت از سپردههاي هموطنان گرامي به عنوان ماموريت اصلي بانك مركزي مدنظر قرار داشته است.

رييس كل بانك مركزي اظهار كرد: بديهي اس//ت برنامه جامع انتظامبخشي، از رهگذر بررسي پيشنهادها، مذاكرات و جلسات متعدد كارشناسي در بخشهاي مختلف و پس از طي مراحل قانوني اجرايي ميشود و بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار پس از كسب اطمينان از حفظ منافع و حقوق همه س//پردهگذاران و تامين منابع الزم از سوي موسسات و تعاونيها و مس//ووالن آنها، اقدامات بعدي را در دس//تور كار قرار خواهد داد.

س//يف گفت: بدون ترديد در اين راه س//خت و ماموريت دش//وار، بعد از لطف و فضل الهي نقش بيبديل رس//انههاي جمعي و ارباب و اصحاب خبر براي تعاطي افكار و تبادلنظر درخصوص چرايي معضالت كهنه نظام پولي و بانكي كشور و چگونگي رفع و حلو صل آنها ياريگر و مددكار اصلي مديران و مسووالن كاربلدي است كه به روش ديرين، اين مشكالت را به بعد از خود واگذار نكردند و با شهامت درصدد حل وفصل قطعي آنها برآمدهاند.

ريي//س كل بانك مركزي بيان ك//رد : در كنار طلب اين همراهي از رسانهها، از مردم عزيزمان حفظ آرامش و دوري از اقدامات هيجاني كه ميتواند مشكالت جديدي را ايجاد و ضرر و زيان تمام عوامل مرتبط در كشور را سبب شود و از همكاران سختكوش خود در نظام بانكي كشور، پرهيز از رقابتهاي غيرسازنده و مديريت امور بانكي، به نحوي كه به حفظ اعتماد عمومي بهعنوان اصليترين سرمايه نظام بانكي منجر گردد را تقاضا دارم. بديهي است كه اخبار اقدامات مربوط به ساماندهي موسسات غيرمجاز پس از طي مراحل كارشناسي و قانوني، از طريق اطالعيههاي رس//مي بانك مركزي يا مصاحبههاي مسووالن اين بانك به استحضار مردم شريف و سپردهگذاران عزيز خواهد رسيد.

به هر سو اين روزها با توجه به هشدارهايي كه داده شده و خبرهايي كه گاها منتشر ميشود كه بانكها زيانده هستند و حتي برخي بر ورشكستگي بانكها تاكيد ميكنند، باعث نگراني مردم شده و با انتشار خبر تاييدنشدهاي باعث ايجاد تنش شده و مردم را نگران ميكنند و الزم است بانك مركزي در اين موارد ورود كند و عدم پاسخگويي باعث شده مردم با شنيدن اخبار بيپايه و اساس مقابل شعب بانكها و موسسات تجمع كنند، موضوعي كه همين امروز براي موسسات اشاعه شده رخ داده است.

از سوي ديگر رسانهها نيز بايد در انتشار اخبار خود دقت كنند و از صحت آن آگاه شوند تا هر شايعهاي در جامعه منتشر نشود، انتظار است وظيفه خود را بهدرستي انجام دهند تا باعث متضرر شدن به جامعه نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.