واکنش بازار به حمله موشكي ايران

Jahan e-Sanat - - News -

بازار ارز تهران روز گذشته كار خود را با واكنش به خبر حمله موشكي ايران به مواضع داعش در ديرالزور س//وريه آغاز كرد و در واكنش به اين اقدام قيمت تمامي ارزها در بازار تهران به غير از ريال عربستان با افزايش روبهرو شد.

نرخ دالر كه دو روز اس//ت بر مدار افزايش//ي قرار گرفته ديروز هم 15 تومان گران شد و به سه هزار 760 تومان رسيد.

همانطور كه كارشناسان بازار ارز مدتي قبل پيشبيني كرده بودند روند كاهشي و ثبات نسبي دالر دوام نياورد، در روزهاي اخير در مسير افزايش قرار گرفت. تحليلگران بازار ارز از شرايط موجود بازار به عنوان آتش به اختيار در بازار ارز تعبير ميكنند.

قيمت دالر از پايان سال قبل و در ماههاي ابتدايي سالجاري در كانال 3700 تومان قرار داشته و كمتر زماني پيش آمد كه دچار نوسان شود. اين در حالي است كه حتي تا نيمه خردادماه امسال روندي رو به عقب را ط//ي ك//رده و حتي تا 3725 تومان نيز كاهش يافته و در همين رنج قيمت باقي مانده بود.

در زماني كه دالر در شيب كاهشي و رو به پايين قرار داشت تحليلگران بازار ارز تاكيد داشتند كه با توجه به كاهش تقاضا در بازار و از سويي ديگر تزريق ارز با قيمت پايين از سوي بانك مركزي شرايط در اين حالت باقي مانده اما نميتواند پابرجا باشد.

در حالي پيشبيني بر اين بود كه در اواخر خردادماه روند افزايش//ي نرخ دالر آغاز شود كه تحوالت اخير بازار ارز مويد پيشبيني كارشناسان است. اين در شرايطي است كه نرخ دالر از اول هفته جاري شيب تندتري براي افزايش پيش رو گرفته و تا ديروز تا نرخ 3765 تومان نيز در برخي ساعات پيش رفت.

در همين حال كامبيز افسري- تحليلگر بازار ارز- به ايسنا توضيح داده كه در روز يكشنبه هفته جاري دالر اولين افزايش دو رقمي در يك ماه گذشته را تجربه كرد و تا مرز 3750 تومان جهش داشت. شاخص بازار ارز كه روز شنبه با 9 تومان افزايش به 3735 تومان رسيده بود در دومين روز هفته 11 تومان رشد كرده است. اين بيشترين رشد روزانه دالر از سوم خردادماه بود و اين ارز را به باالترين قيمت در همين نقطه زماني رساند.

اين كارشناس ارزي، شرايط فعلي بازار را آتش به اختيار تعبير كرده و با اشاره به برخي از عواملي كه موجب رقم خوردن قيمت افزايشي دالر شده است، عنوان كرد كه شروع كارهاي تجاري و تقاضاهاي مربوط به آن، فصل تابستان و آغاز سفرهاي خارجي، بحران موسسات مالي و بانكي و درگيريهاي نظامي منطقه در نوسان نرخ ارز موثر بوده و موجبات رشد قيمت را فراهم كرده است.

وي همچنين گفت كه در حال حاضر روال سياستگذار ارزي بهگونهاي بوده كه قيمتها را مانند قبل پايين اعالم نكرده و نوع قيمتگذاري موجب كاهش قيمت دالر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.