ايجادخطاعتباري8 ميليارديورويي

Jahan e-Sanat - - News -

وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان و رييس اگزيم بانك كرهجنوبي براي ايجاد خط اعتباري هشت ميليارد يورويي به توافق رسيدند.

علي طيبنيا و رييس اگزيم بانك كرهجنوبي با يكديگر ديدار كردند كه در اين ديدار مذاكراتي درباره تامين مالي پروژههاي عمراني و زيربنايي در حوزههاي انرژي، پتروشيمي، نفت، بهداشت صورت گرفت.

در اين ديدار كه نمايندگان و مسووالن سازمان سرمايهگذاري خارجي، بانك مركزي و سيس//تم بانكي كش//ورمان و مديران ادارات اگزيم بانك كرهجنوبي حضور داشتند، در مورد موافقتنامه خط اعتباري هشت ميليارد يورويي كه طي يك سال گذشته مذاكرات اوليه براي نهايي كردن متن موافقتنامه انجام شده بود، توافق شد.

در اين ديدار طرف كرهاي ضمن اعالم عالقهمندي خود براي تامين مالي پروژههاي عمراني و زيربنايي در حوزههاي انرژي، پتروشيمي، نفت و بهداشت خواهان معرفي پروژههاي مزبور و فعاليت شركتهاي كرهاي در ايران شد.

وزير اقتصاد كشورمان با اشاره به تحوالت مثبت اقتصادي و فرصتهاي متعدد به وجود آمده در ايران تاكيد كرد: ظرفيتهاي بالقوه همكاري باعث شد كشورهاي زيادي عالقهمندي خود را براي همكاريهاي اقتصادي و مالي و اجراي پروژههاي توليدي در ايران اعالم كنند.

طيبنيادرپاياناينديدارگفت:پيگيريوجديتطرفكرهايميتواند زمينهساز عملياتي شدن موافقتنامههاي امضا شده ميان دو كشور شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.