تسويه بدهي ايران با صندوق پول

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول رييسجمهور در بخشنامهاي، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي را مجاز دانست تا از محل منابع داخلي خود، نسبت به تسويه بدهي ناشي از تعهدات با صندوق بينالمللي پول اقدام كنند.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور در بخشنامهاي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي اجازه داد تا از محل منابع داخلي خود نس//بت به تامين و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده ميليارد و نهصد و س//ه ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار و چهل و هفت ريال، بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات ايران به صندوق بينالمللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.