شب خونين ديگر براي ترزا می

حملهتروریستيباخودروبهگروهيازمسلماناندرشماللندنهمزمانباآغازمذاکراتبرگزیت؛

Jahan e-Sanat - - News -

ش//ب خونين ديگري در لن//دن اين بار براي مس//لمانان اين شهر رقم خورد. اتفاقي كه در پي برخ//ورد يك خودرو ب//ه نمازگزاراني كه در حال خارج شدن از مسجدي در نزديكي فينزبري پارك در شمال لندن بودند، رخ داد. پليس اين حمله را تروريستيميداند.

روزنامه ايوينينگ استاندارد انگليس در اين باره نوشت:درجرياناينحادثهيكحملهباسالحسرد هم رخ داد بهطوري كه فردي با سالح سرد از خودرو بيرون پريد و دستكم به يك نفر چاقو زد.

اينحادثهدرنزديكيمسجدفينزبريپاركدر خيابان سون سيسترز در شمال لندن زماني رخ داد كهنمازگزارانبعدازاقامهنمازتراويحدرحالخروج از مس//جد بودند كه ناگهان خودرويي آنها را زير گرفت.اينمنطقهاكثرامسلماننشيناست.

شاهدان عيني گفتند، در اين خودرو سه جوان بودند. خودرو ابتدا با سرعت عادي در حال حركت بود كه ناگهان شتاب گرفت و شروع به زير گرفتن نمازگزاران كرد. در حالي كه اخبار اوليه حاكي از چهار كشته و 12 زخمي بود، پليس لندن اعالم كرد،يكنفركشتهو01 نفرزخميشدهاند.

پليس ضد ترور انگلي//س اعالم كرد، تمامي قربانيان اين حمله مس//لمان بودند و تحقيقات اوليه حاكي از آن است كه مجري عمليات بهطور انفرادي كار ميكرد. پليس افزود: ما اين عمليات را تروريستي ميدانيم چون تمام مدارك و شواهد تروريستي بودن آن را تاييد ميكند. چالشهاي عديدهاي فرا روي ما در لندن وجود دارد اما تمام تالش خود را ميكنيم تا به مقابله با آنها بپردازيم.

پليسهمچنينگفت:يكنفررادستگيركرده و جستوجو براي يافتن دو نفر ديگر ادامه دارد. به گفته پليس، راننده خودرو بازداش//ت شده و 48 ساله است. پليس افزود: اول نمازگزاران او را گرفتند سپس نيروهاي پليس او را بازداشت كردند.

مقامات پليس گفتهاند كه اين يك پيش//امد جدي است. همچنين پليس ديروز يك دستگاه خودروي ون را كه نمازگزاران را زير گرفته بود را توقيفكرد.شاهدانميگويندبهخاطرماهرمضان نمازگزاران زيادي در محل بودند.

شورايمسلمانانانگليسدرشبكهتوئيترنوشته كهمطلعشدهاستيكونمردميراكهبهمسجد رفته بودند زير گرفته است. اين شورا نوشت براي قربانياندعاميكند.شورايمسلمانانانگليساعالم كرد، حادثه زير گرفتن يكي از پديدههاي خشونت در زمينه اسالمهراسي است و راننده عمدا اقدام به زير گرفتن نمازگزاران كرده است.

اين شورا خواستار افزايش تدابير امنيتي در جهت حمايت از مس//اجد شد. شاهدان عيني افزودند: سرنشينان خودرو سه جوان انگليسي بودند و نمازگزاران يكي از عامالن را بازداش//ت كردند.

محمد كزبر، رييس ش//وراي امناي مس//جد فينربري پارك اعالم كرد: مسجد اخيرا تهديداتي را از طريق تلفن همراه دريافت و آن را به پليس ابالغ كرده بود. وي ادامه داد: اخيرا حمالت به مسلمانان خصوصا زنان در انگليس بيشتر شده است.

دراطرافمحلحادثهنيروهايضدترورمستقر شدهاندونيروهايامنيتيكمربندامنيتيگسترده را در اطراف مسجد و ايستگاه متروي نزديك آن ايجاد كردهاند.

نخستوزيرانگليسهمدربيانيهايضمناعالم همدرديباتماميزخميهاياينحادثهگفت:اين حادثه وحشتناك بود. ترزا مي تصريح كرد: من با افراد زخمي و خانوادههايشان احساس همدردي ميكنم و گروههاي امدادي و نيروهاي ضد ترور در محلحادثههستند.نخستوزيرانگليستاكيدكرد: پليس درباره حادثه همانند يك حادثه تروريستي تحقيق ميكند چراكه احتمال تروريستي بودن آن وج//ود دارد. وي ديروز در راس يك نشس//ت فوقالعاده حضور يافت.

جرم//ي كوربين، رهبر ح//زب كارگر و رهبر اپوزيس//يون اين كشور هم شديدا نسبت به اين حادثه ابراز ناراحتي كرد. صادق خان، شهردار لندن نيز اعالم كرد: واقعه در نزديكي مسجد لندن حمله به ارزشهاي مشترك ماست.

وي اظهار كرد: مانند حمالت وحش//تناك منچس//تر، وستمينس//تر و الن//دن بريج كه همگي حمله به تمام ارزشها، آزادي و احترام مشترك بودند. صادق خان تاكيد كرد مقامات امنيتي براي مطمئن كردن شهروندان به ويژه در م//اه رمض//ان نيروهاي پليس بيش//تري را مستقر خواهند كرد. مسجد فينزبريپارك قبال مح//ل حضور افراطيها در ده//ه 90 و ابتداي هزاره بود. اين مسجد به ارتباطش با چهرههاي برجس//ته افراطگرا نظير ابو قت//اده و ابوحمزه مصري شهره است.

در آخري//ن حمله تروريس//تي در لندن كه 3 ژوئن 13) خرداد( روي داده بود، س//ه مرد با يك خودروي ون در مركز لندن چند نفر را زير گرفتند و پس از پياده شدن از خودرو با چاقو به رهگذران و مهمانان رستورانها و كافهها حمله كردند. هر سه عامل اين سوءقصد در جريان عمليات پليس و مامورانامنيتيكشتهشدند.

در ماه مارس س//الجاري مي//الدي نيز يك اس//المگرا روي پل وستمينستر در لندن با يك خودرو دو نفر را به قتل رسانده و چندين تن ديگر رانيززخميكردهبود.اوسپسدرمحوطهپارلمان بهيكمامورغيرمسلحپليسحملهكردهوسرانجام به ضرب گلوله ماموران امنيتي كشته شد. روز22 مي سالجاري نيز در جريان سوءقصدي انتحاري بهيككنسرتپاپدرمنچستر22 نفرجانخود را از دست دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.