تهدید یا فرصت برای ماکرون

Jahan e-Sanat - - News -

يكشنبه گذشته 43 درصد رايدهندگان فرانسوي براي انتخابات دور دوم پارلمان به پاي صندوقها رفتند. در تاريخ جمهوري پنجم فرانس//ه و حتي پيش از آن چنين وضعيت پشت كردن و عدم شركت گسترده در زندگي سياس//ي در جامعهاي كه هميشه سردمدار دموكراسي بوده و انتخابات نمايندگان مجلس يك نماد بس//يار مهم آن است، بيسابقه است.

با اينكه در شرايط خاص فعلي عدم شركت اكثريت ثبتنام شدگان از بسياري جنبهها معنادار و قابل مطالعه هم مينمايد اما در مجموع وقتي ساختار پارلمان كه مهمترين ركن قانونگذاري و تحليل و بررسي مسايل جامعه است را اقليتي از مردم تعيين ميكنند با وجود قانوني بودن هميشه اعتبار آن به نوعي زير عالمت سوال باقي ميماند!

از اين رو از نقطهنظر دموكراسي به واقع علل بيانگيزگي كساني كه به كل در انتخابات حضور نيافتهاند و تحليل پيامهاي آراي سفيد ريخته ش//ده در صندوقها كه مجموعا شامل75 درصد است، نسبت به اقليت رايدهندگانحائزاهميتبيشترياست.مهمترينپياماينگروهبهماكرون و دولت منتخب او و كانديداهاي هوادارش ميتواند اين باشد كه با اينكه ما دستتان را در اداره مملكت باز ميگذاريم ولي مراقبيم و دولت را در صحنه اعمالش در آينده قضاوت خواهيم كرد...

ب//ا وجود اصالح و ترميم//ي كه رايدهندگان در آخرين دور براي س//وق دادن مجلس به س//وي تركيبي دموكراتيكتر اعمال كردند، حركت سياسي شكل گرفته ماكرون و هوادارانش به كل چهره سياسي تش//كلهاي تاثيرگذار بر روند اداره ام//ور را چونان زلزلهاي زير و رو كرده است. تغيير و تحوالت پارلمان درست مثل اين است كه انتظار زلزله هش//ت ريشتري در عمل به سه ريشتر تقليل پيدا كرده باشد! مهمترين تغييرات جوان شدن متوسط سن نمايندگان مجلس- حدود هفت سال- و در درجهاي به همان اندازه قابل اهميت رسيدن به يك نوع برابري از نظر جنسيتي است. به احتمال زياد بيش از 40 درصد نمايندگان از ميان زنان انتخاب ش//دهاند و از همه مهمتر جارو شدن و به بيرون رانده ش//دن عده زيادي از آدمهاي سرشناس و جاافتاده است. كساني كه نمايندگي برايشان به صورت حرفه و كاري تخصصي در آمده بود! از تغييرات معنادار ديگر ورود سه نفر از ناسيوناليستهاي جزيره كرس به پارلمان فرانسه براي اولينبار است.

از نظر سياسي هم در شرايط حاضر حزب سوسياليست به بدترين وضع ممكن افتاده و تنها 37 كرسي را كسب كرده كه تازه عدهاي هم در اين ميان با برچسب ماكرون بر پيشانيشان توانستند به مجلس راه يابند! به همين خاطر درست هنگام اعالن نتيجه نهايي رييس اين حزب از مقامش كنارهگيري كرد تا راه را براي بازسازي احتمالي در آينده باز بگذارد.

همچنين بايد در نظر داشت كه همه اين رويدادهاي غريب در فرانسه غيرممكن بود بدون قدرت گرفتن عوامفريبان آمريكايي به س//ركردگي ترامپ كه ترس و وحشت از روي كار آمدن تندروها را آگاهانه يا ناآگاهانه در ميان مردم فرانسه و اروپا جاي داد، به وقوع پيوندد.

با نگرشي خوشبينانه، هم به رياستجمهوري رسيدن ماكرون و هم به دست آوردن اكثريت مطلق در مجلس براي پيشبرد برنامههاي او را ميتوان چون دمي تازه بر پيكره به حال پوس//يدگي و گنديدگي افتاده سياستمداران حرفهاي در جامعه فرانسه در نظر آورد. بايد اذعان داشت كه همه مردم از چنين خانهتكاني اساسي اظهار رضايت زيادي ميكنند. ولي صداهاي نگراني مربوط به فرداي چنين ساختاري كه همه قدرت را در اختيار يك فرد قرار داده و به نوعي راه هر نوع چون و چرايي را محدود كرده در اين روزهاي اخير شديدا به گوش ميرسد و كم كم به صورت هشدار دادن به مردم و دولتمردان فعلي بروز پيدا كرده است.

مردم چه آنها كه از ش//ركت مستقيم در انتخابات سر باز زدند و چه آنها كه آراي سفيد به صندوقها ريختند و چه اقليت شركتكننده كه تكليف معقولتري براي يكصد كرسي بيشتر براي ماكرونيستها مقرر كردن//د، همگي از اي//ن صداهاي نگراني از ابهامات موجود در پيش رو و در اين مسير و هشدارهاي رعايت اصول دموكراسي درس گرفتند و به تاييدشان سر فرود آوردند.

با توجه به آينده مش//اركت در انتخابات مس//اله مهم اين اس//ت كه فرانس//ويها در عين حال كه به ماكرون و دار و دستهاش اعتماد كامل ندارند ولي كسي بهتر از او را هم براي ايجاد تغييرات اساسي در ساختار پيشين كه به واقع حال همگيشان را از هر چه سياستمدار است به هم زده بود، نميشناختند!

ماك//رون تنها خ//ودش را روي اين موج مبهم و گنگ خواس//ت مردمي نه راس//تي و نه چپي و نه ميانهروي سنتي- و ترس شديد از دستههاي افراط گرا در هر دو جناح- قرار داد و با زمزمه پيش رفتن و حركت به جلو و خوشبيني به آينده همه امور را به قبضه درآورد ولي هم خود ماكرون و هم مردم ميدانند كه اين كار شبيه شيرجه زدن در ناشناختهها است!

براي آش//نايي بهتر با گنگي و غرابت وضع هواداران ماكرونيس//م، نماين//دگان پارلماني را به تصور آوريد كه اكثر قريب به اتفاقش//ان هيچ س//ابقه سياسي خاصي ندارند و بيش//تر از ميان جامعه مدني و دستاندركاران ش//ركتها و متخصصان مختلف رشتههاي هنري و مهندسي و دانشگاهي تا دانشجو و كسبه ...و انتخاب شدهاند. اكثرشان حتي از خود برنامههاي اصالحي ماكرون و ابعاد اجتماعي آنها آنطور كه بايد سر در نميآورند! در حدي كه حتي زير بار هيچ نوع بحث و مقابلهاي با حريفان خود تا به حال نميرفتند! و تنها علت انتخابشان ه//م وف//اداري و ثبتنام در حركت ماكرون بوده و بس! يعني از 361 نماينده اكثريت مطلق در پارلمان، 310 نفرشان همين وضع را دارند و 50 نفر هم از حزب ميانهرو هس//تند كه از ابتدا به حركت ماكرون پيوستهاند. در مقابل اين جريان هم در مجلس مخالفاني در حد باريكه آبهايي كه خيلي هم نميتوانند به حساب بيايند قرار دارند! در چنين وضعي خيلي بعيد به نظر ميرس//د كه جواني مانند ماكرون به فكر برقراري حكومتي نظير اردوغان نيفتد! در چنين صورتي مخالفتها و بحث و جدلها به جاي طرح و بررسي در مجلس به فضاي خيابانها كش//يده خواهد شد و از راه تظاهرات وسيع مردمي دولت مجبور به كنار گذاشتن برخي از قوانين تصويب شده خواهد شد !...و

اما راه ديگري كه در مقابل ماكرون و دولت آتي او قرار دارد نبودن يك وزنه متوازنكننده نسبي قدرت است كه خودش را از درون سامان دهد تا با ايجاد رفرمهاي الزم براي اداره دموكراتيك سازمانهاي سياسي فضاي بحثوجدلسازندهبتواندبرهمهشئوناتقدرتمقننهومجريهحاكمشود. براي مدرنيزه كردن زندگي سياسي فرانسه راهي هم به جز اين در مقابل ماكروننيست!اگراوتااينحدصالحباشدميتواندبهيكيازتاثيرگذارترين رييسجمهورهايفرانسهوحتيشجاعترينشانهم بدلشود.درمجموع فرانسويها يك تفكر نقدگرا دارند و در درازمدت تحمل يك قدرت متكي بر يك حزب فاتح و ساختاري يكپارچه را ندارند. تجربيات سالهاي8691 و 1981 و 2002 و 2007 هم جز همين درس به زير كش//اندن فاتحاني كه امر به آنها مشتبه شده بود را نميدهد! بهخصوص پارلمان فعلي دوره ماكرون كه جاي نشستنش بر راي ندادن اكثريتي به اين بزرگي و سنگيني استوار شده است! آن هم در شرايطي كه در تاريخ دموكراسي فرانسه چنين عدم شركت و راي ندادن سابقه نداشته است! يعني اگر ماكرون قدرتش را محدود و حد و مرز آن را مشخص نكند در نهايت خيابان محدوده آن را برايشتعيينخواهدكرد! *تحلیلگرسیاسیمقیمفرانسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.