پيروزي مطلق حزب حاکم

Jahan e-Sanat - - News -

با پايان گرفتن انتخابات مجمع ملي پارلمان فرانسه، نتيجه آرا حاكي از آن اس//ت كه حزب جمه//وري بهپيش امانوئل ماكرون و متحدان او، موفق شدهاند اكثريت قاطع كرسيها را از آن خود كنند.

متحدانرييسجمهورتا563 كرسيراتصاحبكردهاندكه هرچند از برآوردهاي اوليه كمي كمتر خواهد بود اما در حال حاضر نيز نشان ميدهد ماكرون براي پيشبرد برنامههايش، حمايتقاطعپارلمانراهمراهدارد.بيشاز06 درصدكرسيها به جمهوري به پيش و متحدان آن رسيده است.

در جايگاه دوم، نمايندگان محافظهكار از حزب راست سنتي فرانسه،»جمهوريخواهان«قراردارند؛بين521 تا131 كرسي. نمايندگان چپ سنتي، از حزب سوسياليست، نيز با بدترين شكست، از پايان جنگ دومجهاني به اين سو روبهرو شده و بين 41 تا 49 كرسي را به دست آوردهاند.

كمونيستها و هواداران ژان لوك مالنشون، سياستمدار چپ تندرو، بين 26 تا 30 كرس//ي خواهند داش//ت. حزب دستراستي تندرو جبهه ملي هش//ت كرسي را از آن خود كرده و مارين لوپن، رقيب نهايي امانوئل ماكرون در انتخابات رياس//تجمهوري نيز براي نخس//تينبار به مجمع ملي راه پيدا كرده اس//ت. هشت كرسي براي حزبي كه نماينده آن جديترين رقيب انتخاباتي در راه كاخ اليزه بهشمار ميرفت، چندان زياد نيست اما لوپن با انتقاد از همه احزاب و گروههاي سياسي فرانسه، اظهار كرد كه گروه او تنها نيروي مقاومت در برابر توهمات در آن كشور است.

جمهوريخواهان نيز كه در حال حاضر بزرگترين اردوي مخالفان دولت در مجمع ملي هستند، گفتهاند به مخالفت با سياستهايي كه با آن همراي نيستند، بهويژه در مورد ماليات ادامه خواهند داد.

پيروزي هواداران ماكرون پيش از آغاز رايگيري پيشبيني شده بود. برآوردها و گمانهزنيها نيز تنها بر سر كرسيهايي كه بهآنهاميرسد،متمركزبودند.خبرگزاريرويترزميگويدديگر احزاب تنها در تالش بودند تا از شدت ضربه ناشي از اوجگيري و پيروزي ماكرون به خود بكاهند. مشاركت اندك در دور دوم دومين دور انتخابات پارلماني فرانس//ه ركورد نازلترين مشاركت در انتخابات پارلماني فرانسه را شكست. به گزارش وزارت كشور فرانسه در اين انتخابات كه يكشنبه گذشته برگزار شد، تا عصر اين روز تنها 35 درصد واجدان شرايط آراي خود را به صندوقهاي راي ريختند.

شمار ش//ركتكنندگان در رايگيري دور دوم انتخابات پارلماني فرانس//ه نسبت به دور اول كه 11 ژوئن برگزار شد، ح//دود پنج درصد كمتر بود. اين تعداد نس//بت به دور دوم انتخاباتپارلمانيدرپنجسالپيشنيزكاهشي11 درصدي را نشان ميدهد. استقبالآلمان سياستمداران بلندپايه آلماني از موفقيت چشمگير امانوئل ماكرون، رييسجمهور فرانسه در دور دوم انتخابات پارلماني اين كشور ابراز خرسندي كردند. وزير امور خارجه آلمان در پيامي توئيتريپيروزيامانوئلماكروندراينانتخاباتراتمجيدكرده و گفت: راه براي اصالحات در فرانسه و اروپا باز است.

مارتين شولتز، نامزد صدر اعظمي آلمان از حزب سوسيال دموكرات نيز اين پيروزي را به امانوئل ماكرون تبريك گفته و در پيامي توئيتري نوشت: اروپا را ما تنها با سياستمداراني ميتوانيم به جلو پيش ببريم كه خواهان آن هستند.

رييس دفتر صدراعظم آلمان هم نتيجه دور دوم انتخابات پارلماني در فرانسه را مثبت ارزيابي كرده و در پيامي توئيتري نوشت:فرانسهحااليكرييسجمهورقدرتمندبااكثريتقاطع در پارلمان دارد. اين براي اروپا و آلمان خوب اس//ت. ماكرون قصد دارد با اصالح قانون بازار كار، رش//د اقتصادي فرانسه را افزايش و نرخ بيكاري را كاهش دهد، وي قول داده اس//ت تا سيستم بازنشستگي و ماليات را سادهسازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.