مشارکت استراتژیك عربستان- آمریكا

Jahan e-Sanat - - News -

سنديمحرمانهازتوافقكاملميانجانشينوليعهدعربستانورييسجمهور آمريكا منتشر شده كه محتواي آن تعهد بن سلمان به اجراي برنامههاي انتخاباتي ترامپ و در مقابل تعهد رييسجمهور آمريكا به حمايت از بن سلمان به عنوان پادشاه آينده و تبديل جاستا به قانوني عليه قطر بود.

اين سند محرمانه عربستاني فاش ميكند، محمد بنسلمان، جانشين وليعهد عربستان و وزير دفاع اين كشور كمي پس از انتخاب دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا و پيش از آنكه دولت آمريكا را به دست گيرد طرح كاملي را به ترامپ داده بود كه بيشتر بندهايش شامل قراردادها و سرمايهگذاري صدها ميليارد دالر تحت عنوان هماهنگي با اهداف برنامههاي انتخاباتي بودند.

براساس اين سند، بن سلمان اسم اين طرح را رويكرد عربستان براي مشاركت استراتژيك با آمريكا و عنوان فرعي درخواست ارائه شده به رييسجمهور منتخب آمريكا قيد كرده و ترامپ هم با اجراي آن طي چند مرحله موافقت كرد.

بند اول اين طرح افزايش داراييهاي عربستان در آمريكا تا دو هزار ميليارد دالر طي چهار سال آينده است. بند دوم تعهد به هماهنگي با كشورهاي حوزه خليج فارس ب//راي ايجاد صندوق اعتبار جهت تامي//ن هزينههاي طرحهاي س//رمايهگذاري در زيرس//اختهاي آمريكا به ارزش 50 تا 100 ميليارد دالر و مشاركت در سرمايهگذاريها طبق اولويتهاي برنامههاي انتخاباتي است و شامل تعداد زيادي توافقنامه تعهدات عربستان با واشنگتن در حوزههاي سرمايهگذاري و مشاركتهاي اقتصادي و استراتژيك در حوزههاي انرژي و نفت و تحت عنوان تاثير طرحهاي اقتصادي بر برنامههاي انتخاباتي دولت جديد آمريكا ميشود. در اين طرح تاكيد شده، عربستان در ايجاد 25 ميليون فرصت شغلي طي 10 سال آتي با هدف اجراي برنامههاي انتخاباتي و سياسي مشاركت خواهد كرد.

طرح بن سلمان بر مشاركت فعال آمريكا و عربستان درباره بحران سوريه و تمايل رياض به ايفاي نقش اصلي در هر راه حل سياسي پيشنهادي ترامپ از جمله ماندن اسد در قدرت تاكيد دارد. اين طرح در راستاي تقويت نقش آمريكا در جهان و به كارگيري ظرفيتهاي تاثيرگذاري عربستان پيشنهاد ميكند كه آمريكا عربستان را براي افزايش توان توليدي خود تا 15 ميليون بشكه در روز تحت فشار بگذارد و جايگاه آمريكا در برابر روسيه تقويت شود.

همچنين در اين طرح پيشنهاد ايجاد يك منطقه تجاري آمريكايي در ساحل درياي س//رخ تحت نظارت سازمانهاي آمريكايي داده شده است. اين منطقه تجاري ميتواند دروازه آمريكا به آفريقا و خاورميانه باشد. در ادامه طرح مذكور، امضاي قراردادي با وزارت دفاع آمريكا جهت گردآوري اطالعات درباره اهداف در يمن به ارزش 200 ميليون دالر ارائه شده است.

عربستان به موجب اين طرح يك پايگاه نظامي را در درياي سرخ در اختيار آمريكا قرار ميدهد. طرح ياد شده در بخش سرمايهگذاري ميزان داراييهاي عربستان در آمريكا را به حدود يك تريليون دالر و در راستاي تقويت ارتباطات اجتماعي عنوان ميكند. از ديگر بندهاي اين طرح ميتوان به موارد زير اشاره كرد: تداوم بورس تحصيلي دانشجويان عربستاني در آمريكا، بيشتر دانشجويان دختر و پسر عربستاني از سال 2000 بورسيه آمريكا شدهاند. زنان عربستاني اجازه رانندگي يافته و حقوق آنها طبق تعاليم اسالمي مورد حمايت آمريكا تقويت شده و تعداد برنامههاي ارتباطات فرهنگي به ويژه در حوزه آموزش زنان افزايش يافته است. تالش براي حمايت از انتقال آرام قدرت در عربستان به بن سلمان از طريق تقويت نقشش در عربستان، منطقه و حمايت از سياستهايش در يمن و منطقه خليج فارسوجود دارد. اين مساله را يك منبع قطري تاييد كرده اما دفتر سلطنتي عربستان اظهارنظري درباره آن نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.