الوروف آمریكا را به رعایت تماميت ارضي سوریه فراخواند

Jahan e-Sanat - - News -

ارتش آمريكا اعالم كرد كه نيروي هوايي اين كشور يك هواپيماي جنگي ارتش سوريه را در رقه سرنگون كرده است. وزير خارجه روسيه از اياالت متحده خواست كه به تماميت ارضي سوريه احترام بگذارد.

وزارت دفاع آمريكا شامگاه يكشنبه گذشته اعالم كرد كه نيروي هوايي اين كشور يك فروند جت سوخوي 22، متعلق به ارتش سوريه را سرنگون كرده است. اين رويداد در طبقه واقع در استان رقه اتفاق افتاده است.

به گفته پنتاگون هواپيماي جنگنده مزبور عصر يكشنبه گذشته اهدافي را در نزديكي مواضع نيروهاي سوريه دمكراتيك (SDF) را بمب//اران كرد. در پي اين حمله نيز ارتش آمريكا واكنش نشان داده و يك جنگنده اف 18 )سوپر هورنت( در يك اقدام دفاع دستهجمعي آن را بالفاصله هدف قرار داد و سرنگون كرد. نيروهاي سوريه دمكراتيك كه از واحدهاي كرد و عرب تشكيل شده و از سوي آمريكا پشتيباني ميشوند، در سوريه با ستيزهجويان »دولت اسالمي« ميجنگند. پاسخگوييبيدرنگ وزي//ر امور خارجه روس//يه در واكنش به اي//ن رويداد از آمريكا خواست كه به تماميت ارضي سوريه احترام بگذارد و آن را رعايت كند. الوروف ديروز در مس//كو از اياالت متحده خواست كه از عمليات يكجانبه در سوريه خودداري كند. وزير خارجه روسيه در اظهارات خود همچنين به ادامه تالشهاي ديپلماتيك در راستاي حل بحران سوريه اشاره و تصريح كرد كه در روز دهم ژوئيه 19) تيرماه( دور تازهاي از مذاكرات صلح سوريه در آستانه، پايتخت قزاقستان برگزار خواهد شد.

پنتاگون در بيانيه خود در ارتباط با سرنگوني جت سوخوي سوري تصريح كرد كه اياالت متحده و نيروهاي همپيمانش در سوريه در تالش جنگ با رژيم سوريه، نيروهاي روسيه و ديگر نيروهاي هوادار بشار اسد نيستند اما در صورتي كه نيروهاي ائتالف و همپيمانان آنان مورد تهديد قرار گيرند، در واكنش و پاسخگويي درنگ نخواهد كرد. حملهشرمآور تلويزيوندولتيسوريهنيزبهنقلازارتشاينكشورخبرسرنگوني يكفروندهواپيمايسوخوراتاييدكردودرعينحالمتذكرشدكه خبريازسرنوشتخلباناينجتدردستنيست.ارتشسوريهنيز باانتشاربيانيهايازحملهايشرمآورازسويآمريكاسخنگفتوآنرا بهشدتمحكومكرد.خبرگزاريرسميسوريه)سانا(همگزارشداد كهجتجنگندهمزبورسرگرمعملياتعليهمواضع»دولتاسالمي« بود كه سرنگون ش//د. طبق اعالم وزارت دفاع اياالت متحده، اين نخستينباراستكهارتشاينكشوريكهواپيمايجنگندهارتش سوريهراسرنگونميكند.آمريكا01 روزپيشيكپهپادمسلحرا كهگفتهميشودبهحكومتسوريهتعلقداشتهوبهنيروهايائتالف آمريكا حمله كرده بود، هدف قرار داده و سرنگون كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.