عربستان تنها گذرگاه زميني ارتباطي قطر با جهان را بست

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- عربستان گذرگاه مرزي سلوي، تنها گذرگاه زميني مرزي را كه قطريها را با ساير كشورهاي جهان مرتبط ميكند، مسدود كرد.

اين گذرگاه پس از پايان مهلت 14 روزهاي كه عربستان براي شهروندان قطري جهت ترك خاك اين كشور تعيين كرده بود، در قالب ساير اقداماتي ك//ه رياض، ابوظبي و منامه در راس//تاي تحري//م دوحه در پيش گرفتهاند، مسدود شد.

پس از تصميم عربستان براي قطع روابط ديپلماتيك با قطر، روند زندگي عادي در اين گذرگاه طي دو هفته گذشته متوقف شد و تنها كاميونهاي قطري در اين گذرگاه ديده ميشدند كه در حال خروج از عربستان به سمت قطر براي آخرين بار بودند.

گذرگاه سلوي اوايل سالجاري ميالدي با ثبت ورود و خروج 37 هزار و 267 مسافر، پرترددترين گذرگاه در جهان بود. عربستان برخي داليل امنيتي احتياطي را بهانه قرار داده و مانع از ورود يا عبور شهروندان قطري از اين گذرگاه به خاك اين كشور ميشود اما اين كشور مدعي شده تمام امكانات و خدمات الزم را براي حجاج و عمرهگزاران قطري فراهم خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.