داعش به دنبال بناي خالفت در جنوب شرقي آسيا

Jahan e-Sanat - - News -

آسوش/یتدپرس- شبهنظاميان داعشي در جنوب شرقي آسيا كه در مقياس صدها نفري براي اين گروه تروريستي در عراق و سوريه ميجنگيدند، اكنون جذب نبرد ديگري در نزديكي كشورهايش//ان يعني نبرد در جنوب فيليپين ميشوند و اين سناريو زنگ خطر را براي واشنگتن به صدا درآورده است. درگيريهاي اخير با شبهنظاميان وابسته به داعش در شهر ماراوي در جنوب فيليپين بيش از 300 كشته برجا گذاشته و مشكالت و كمبودهاي نيروهاي امنيتي فيليپين و همچنين ابعاد گسترش فعاليت افراطگران در منطقهرافاشكردهاست. فايننشالتايمزدرشمارهديروزخودنوشتداعش و افراطيها فعاليتهاي خود را به جنوب شرقي آسيا كشاندهاند. افراطيهاي داعش در حال حاضر روي روياي تاسيس خالفت خودخوانده خود در جنوب شرقي آسيا كار ميكنند و هر روز با ادامه محاصره خونين طوالني شهر ماراوي هشدارها درباره افزايش نفوذ آنها بيشتر ميشود. وزير دفاع آمريكا چند روز قبل به كنگره كشورش گفت: سه سال قبل اقدام مقامهاي آمريكايي در لغو يكعملياتنظاميپرسابقهآمريكابرايكمكبهنيروهايفيليپينيبهمنظور مهار شبهنظاميان افراطگر اقدامي نابهنگام بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.