انتقاد نخستوزير ايتاليا از سياست ترامپ در مقابل كوبا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-نخستوزيرايتالياازسياستجديددولتآمريكادرقبالكوبامبني بر لغو بخشهايي از توافق سال 2016 واشنگتن و هاوانا انتقاد كرد.

سياست دونالد ترامپ در قبال كوبا كه جمعه گذشته اعالم شد، بر تداوم تحريمها عليه اين كشور برخالف درخواستهاي بينالمللي تاكيد ميكند. با اين حال اين سياست جديد به تجار آمريكايي اجازه ميدهد به همكاري تجاري با طرف كوبايي خود ادامه دهند.

در همين حال نخستوزير ايتاليا عنوان كرد: درباره ابتكار عمل فوقالعاده اوباما نسبت به كوبا اطالع داشتم و فكر ميكنم لغو و اصالح آن اشتباه است، همانط//ور كه خروج از توافق آب و هوايي پاريس اش//تباه بود. جنتيلوني همچنين تاكيد كرد كه آمريكا با وجود تمام اين اختالفات همچنان متحد ايتاليا باقي خواهد ماند.

وي افزود: آمريكا متحد ما خواهد بود و ش//رايط به همين ترتيب ادامه پيدا خواهد كرد. نميخواهم دموكراسي و آزادي را زيرسوال ببرم. ما كشور بزرگي هستيم و بايد نظراتمان را درباره تصميمات دولت آمريكا ابراز كنيم؛ تصميماتي كه هيچ كدام با ما به اشتراك گذاشته نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.