بلوكزني نداريم

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

گروه بورس- بسته بودن نمادها ناش//ي از دو علت عمده اس//ت؛ يكي تاخير در انتقال اطالعات از س//مت ناشران بازار سرمايه و تخلفهايي در ارتباط با افش//اي اطالعات و ديگري سختگيريهايي كه از سوي سازمان ب//ورس انج//ام ميش//ود. مديرعامل فرابورس در گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما درخصوص بسته بودن نمادها گفت: بخشي از سختگيريها و بس//ته بودن نمادهاي بانكي عمدتا به جه//ت اختالفات نهادهاي ناظري همچ//ون بان//ك مركزي و س//ازمان بورس اس//ت. امير هامون//ي افزود: س//الهاي گذش//ته بحثي براساس سيس//تم IFRS جهان//ي مبن//ي بر افشاس//ازي اطالع//ات ش//ركتهاي بورس//ي مطرح ش//ده ب//ود، در اين خص//وص اختالفاتي ميان س//ازمان بورس و بانك مركزي وجود داشت و سازمان حسابرسي به عنوان حسابدار بانكه//اي خصوص//ي كش//ور براي بررسي وارد داستان شد كه اين اتفاق براي مدتي موجب بس//ته شدن نماد برخي بانكها شده است. مديرعامل فرابورس بازار س//رمايه را وابسته به ركن شفافيت اعالم كرد و ادامه داد: هميشه اين تعارض وجود دارد كه ما نقدشوندگي را فداي شفافيت كنيم يا شفافيت را فداي نقدشوندگي، اين بحث س//الهاي اخير است. در حوزه پتروش//يميها توق//ف طوالنيمدت داشتهايم در سال 92 و امسال شاهد توقف نمادهاي بانكي هس//تيم. وي گفت: بعضا در برخي از صنايع شاهد بوديم نهادهاي سياستگذار كه به سود ش//ركتهاي پذيرفتهشده در بورس و فرابورس موثر بودند، سياس//تي را اتخ//اذ ميكنند كه س//بب ابهام در صورتهاي مالي شركتها ميشود، مثل صنعت بانكي كه مكانيسمهاي متفاوت//ي را ش//امل ميش//د. بانك مركزي بخش//نامهاي اب//الغ كرد كه به بينالمللي شدن بانكها ميتواند كم//ك كن//د ام//ا در ش//رايط فعلي ابهاماتي را ايجاد كرده است. رابطهمالكانبازاربابنگاهها مديرعامل فرابورس اف//زود: آنچه در بازار سرمايه اس//ت، رابطه مالكان بازار با بنگاههاست، وقتي بحث مالكيت بنگاه يا بانكها پيش ميآيد، بايد بدانيم سهم و ارزشواقعيبنگاهيابانكجداازنوعقرارداد بانك با مش//تريانش است. اين وضعيتي اس//ت كه بايد در صورتهاي مالي براي مشتريانشفافباشد.هامونيگفت:يكي از برنامههايي كه سازمان بورس براي حل اين موضوع در نظر گرفته، اين است كه دستورالعملافشاياطالعاتشركتهاي پذيرفتهش//ده را مطرح كرده است. او به اصطالحبلوكزنيدربازاراشارهكردوگفت: طبقدستورالعملهايبازار،بلوكزنيازبازار اصليجداشدهوبهكارخودشميپردازد. پس تداخل معامالت خ//ارج از بورس با معامالت داخلي بورس پيش نميآيد و شاخص بازار به درستي قابل اعتماد است. هاموني در پاس//خ به اين پرسش كه چرا س//ازمان بورس اجازه ميدهد سودهاي موهوموتخيليپيشبينيشودامامحقق نش//ود، افزود: در دنيا شركتها سودهاي خود را پيشبيني و اعالم نميكنند و از ارائه اطالعات گمراهكننده آنها جلوگيري و اين موضوع توسط تحليلگران بازار انجام ميش//ود. وي ادامه داد: س//ايت »تدان« در سازمان بورس راهاندازي شده و تحت نظارت كدال اس//ت. شركتها اطالعات واقعي و محققشده خود را در كدال ارائه ميكنندوشركتهايمشاورسرمايهگذاري و تحليلگران بازار و شركتهاي پردازشگر اطالع//ات مالي كه مجوز دارند، موظفند تحليل و اطالعات درس//ت را ب//ه بازار و سرمايهگذارارائهكنند.

11 سال بدون حتي يك تخلف

هامون//ي با اش//اره ب//ه اينكه اين موارد در دس//تورالعملهاي سازمان ب//ورس دي//ده ش//ده اس//ت، اضافه كرد: ب//ا جمعبندي نظ//رات مردم و كانون كارگزاران دس//تورالعمل افشا، دس//تورالعمل پذيرش و دستورالعمل معام//الت ب//ا رويكرد بهب//ود فرآيند توقف و بازگشايي نمادها قطعا ميتواند صورت گيرد و اصالح شود. مديرعامل فراب//ورس گفت: فصل شش//م قانون بازار سرمايه، سوءاستفادهكنندگان از اطالعات نهان//ي و معامالت متكي بر اطالعات نهاني را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است. هاموني با بي//ان اينكه اين م//ورد را پيگيري ميكنيم، ادامه داد: در ماه گذش//ته با دو تخلف در اين زمينه برخورد شده است. وي با اشاره به اينكه در سال 85 در حد دو تا سه ميليون تومان تخلف شد كه شديدا با عوامل مربوط برخورد ش//د، گفت: از سال 85 تاكنون حتي يك مورد پي//ش نيامده كه همكاران در س//ازمان بورس و فرابورس و ساير بورسها بخواهند سوءاس//تفاده كند. هاموني با بيان اينكه نسبت به 10 تا 14 سال گذشته دائم روند بهبود پيدا كرده اس//ت، افزود: اگر اصل 44 اجرا نميش//د و شركتها وارد بازار بورس نميشدند اكنون با يك بازار 20 هزار ميليارد توماني مواجه بوديم در حالي ك//ه اكنون بازار ما ح//دود 400 هزار ميليارد تومان ارزش دارد. وي افزود: اواخر س//ال گذش//ته نرخ بازار بدهي حدود 24 تا 25 درصد بود كه اكنون اي//ن رقم حدود چهار ت//ا پنج درصد كاهش يافته و حدود 20 درصد است. هاموني اضافه كرد: نرخ سود بانكي در بازار بين بانكي اگر اصالح و مديريت نشود بازار بدهي ما اصالح نخواهد شد. هاموني گفت: بحث نماد كنتورسازي در ح//ال پيگيري در دادگاه اس//ت و منتظر راي دادگاه هس//تيم و پيش از آن نميتوانيم اظهار نظر كنيم. ورودصنايعجديد مديرعامل فرابورس با اش//اره به اينك//ه صناي//ع جديد ب//ه آرامي در ح//ال ورود به بازار هس//تند، افزود: تاكنون اكثر ش//ركتها با تجهيزات و ماش//ينآالت س//نگين بورس//ي حض//ور دارند اما چند وقتي ش//اهد درخواس//ت صنايع جديد براي ورود به ب//ازار هس//تيم. هاموني ب//ا بيان اينكه 260 ش//ركت دانشبنيان در اين هفته به معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري درخواست دادند تا وارد ب//ازار ش//وند، اضافه كرد: با اين فرآيندي كه س//الي 20 ش//ركت را ارزيابي اوليه و وارد بازار ميكنيم اگر بخواهيم اين 260 شركت را وارد بازار كنيم 13 س//ال طول خواهد كشيد ت//ا اين ش//ركتها وارد بازار ش//وند بنابراي//ن باي//د برنام//ه مدوني براي ورود شركتها و صنايع جديد تدوين كنيم. وي ادامه داد: همچنين 150 شركت كوچك و متوسط به سازمان صنايع كوچك درخواس//ت دادند تا وارد بازار ش//وند. هاموني با اشاره به ورورد شركتهاي دانشبنيان به بازار سرمايه و طلوع صنايع جديد در كنار صنايع قديم خاطرنشان كرد: صنايع قديم براي ماندن در صنعت و رقابت بايد خ//ود را دانشبني//ان كنند در غير اين صورت محكوم به شكس//ت خواهند ب//ود. مديرعامل فرابورس با بيان اينكه درحال برنامهريزي براي بازار اوليه اين صنايع هستيم، گفت: اكن//ون بالغ ب//ر 400 ميليارد تومان ب//راي تامي//ن مالي اين ش//ركتها در نظر گرفته ش//ده اس//ت. هاموني همچني//ن با اش//اره ب//ه اينكه براي نخس//تين ب//ار ش//اهد ورود اقتصاد هنر به بازار س//رمايه هستيم، افزود: از هفته آينده ش//اهد پذيرهنويس//ي هلدينگ سرمايهگذاري هنر خواهيم ب//ود. وي ادام//ه داد: ب//ا هماهنگي موسس//ان و نظ//ارت دس//تگاههاي اجراي//ي اميدواريم اي//ن اخبار، بازار را تحري//ك كند ت//ا صنايع مختلف وارد ش//وند و پرتفوي س//هامداران متنوعش//ود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.