عقبگرد شاخص سنگينتر شد

Jahan e-Sanat - - News -

درسومينروزمعامالتتاالرشيشهايشاخصكلباافت031 واحدي مواجهشد،امادرمعامالتفرابورسايرانآيفكسرشد4/4 واحديراتجربه كرد. به گزارش ايسنا، شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران در ادامه روند نزولي خود در روزهاي گذشته روز گذشته نيز با افت 130 واحدي مواجه شد و به رقم 78 هزار و 860 واحدي رسيد. عالوه بر اين شاخص كل هم وزن با 64 واحد افت در تراز 16 هزار و 941 واحدي قرارگرفت.عالوهبراينشاخصآزادشناورپساز84 واحدافتبهرقم58 هزار و 703 واحدي رسيد و شاخص بازار اول و بازار دوم هر يك به ترتيب با531 و33 واحدكاهشمواجهشدند.باوجودافت031 واحديشاخص شركتارتباطاتسيارايرانبا53 واحدتاثيرمثبتسعيكرددماسنجبازار سرمايه را تا حدي باال بكشد. همچنين صنايع پتروشيمي خليج فارس نيز با33 واحداثرمثبتروينوساناتنماگربازارتاثيرگذاشت.درنمادشركت ارتباطات سيار ايران كه بيشترين نقش را در نوسانات دماسنج بازار سرمايه داشت، حدود 34 درصد از عرضهها مربوط به افراد حقيقي و بيش از 95 درصد از خريدها مربوط به سهامداران حقوقي بود. همچنين در نماد صنايع پتروشيمي خليج فارس نيز اين حقوقيها بودند كه بيش از 96 درصد از سهمها را جمعآوري كردند. اما در طرف مقابل نماد پااليش نفت اصفهان، پااليشنفتبندرعباسوبانكتجارتهريكبهترتيب82،12،02 واحد تاثير كاهنده روي دماسنج بازار داشتند. در گروه فرآوردههاي نفتي، كك و سوخت هستهاي بيش از نيمي از نمادها روند كاهشي در قيمت پاياني را تجربه كردند و تعدادي نيز توانستند مقداري رشد كنند. خودروييها نيز روز گذشته براي چندمين روز پياپي روند كاهشي در قيمت سهام شان را شاهد بودند، اما تعدادي از نمادهاي گروه فلزات اساسي روز گذشته توانستند در حركتي متفاوتتر از روز گذشته شرايط افزايشي را در قيمت پاياني و قيمت آخرين معامله تجربه كنند، هر چند كه شركتهايي كه سهامشان با كاهش قيمت رو به رو ش//د نيز در اين گروه كم نبودند. در گروه قند و شكر نيز روز گذشته شرايط با دو روز گذشته چندان متفاوت نبود و قيمت سهام اكثريت قريب به اتفاق شركتهاي قندي روند كاهشي را در پيش گرفتند. البته نمادهايي همچون قند شيرين خراسان و فرآوردههاي غذايي و قند چهارمحال روز گذشته مقداري رشد كردند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 110 ميليارد و 821 ميليون و 600 هزار تومان بالغ ش//د كه اين رقم ناش//ي از دست به دست شدن 426 ميليون و 270 هزار س//هم و اوراق مالي قابل معامله طي 31 هزار و 504 نوبت دادوستد بود. از جمله معامالت درون گروهي روز گذشته ميتوان به دادوستدهايي در نماد شركتهاي مخابرات ايران، پتروشيمي جم، صنايع آذرآب، شركت ارتباطات سيار ايران و بانك تجارت اشاره كرد به طوري كه در نماد مخابرات ايران25 ميليونسهمبهارزشبيشاز01 ميلياردتومانتنهادرپنجنوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.