رونق معامالت در بازارهاي اول و دوم فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

گ/روه بورس- در س//ومين روز از اين هفته معامالتي ش//اخص كل فرابورس چهار واحد رش//د را تجربه ك//رد و در ارتف//اع 895 واح//دي، معامالت اين روز را خاتمه بخش//يد. دادوستد بيش از 330 ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون بر 839 ميليارد ريال، نتيجه نقلوانتقالهاي صورت گرفته در بازارهاي فرابورس بود كه در 27 هزار و 696 نوبت دادوس//تد صورت گرفت. در اين ميان حدود 30 درصد از حجم و ارزش كل معامالت فراب//ورس در بازاره//اي اول و دوم دستبهدست شد؛ به اين ترتيب در اين دو بازار شاهد نقلوانتقال نزديك به 94 ميليون سهم به ارزش افزون بر 264 ميليارد ريال بوديم. در همين حال در تابلوهاي معامالتي بازار پايه تغيير مالكيت بيش از 197 ميليون س//هم صورت گرفت كه ارزشي بالغ بر 272 ميليارد ريال را رقم زد. نماد »فال//وم« از گروه فلزات اساس//ي با دادوس//تد بيش از 28 ميليون سهم ب//ه ارزش افزون بر 33 ميليارد ريال بيش//ترين حجم و ارزش معامالتي ب//ازار پايه را به خ//ود اختصاص داد. »اخزا11« نيز نمادي بود كه در بازار اوراق با درآمد ثابت بيشترين حجم و ارزش مبادالتي را به دست آورد. در مجموع شاهد دادوستد بيش از 242 هزار ورقه بهادار به ارزش بالغ بر 231 ميليارد ريال در اين بازار بوديم. روز گذش//ته نماد »كرمان« تنها نمادي بود كه بيش//ترين افزايش قيمتي را تا س//قف پنج درص//د تجربه كرد و نمادهاي »كمرجان« و »سرچشمه« ني//ز ت//ا 4/9 درص//د افزايش قيمت را به همراه داش//تند اما در س//مت مقابل نمادهاي »كوثر«، »قش//ير« و »ثپرديس« در صدر جدول بيشترين كاهش قيمت قرار گرفتند. همچنين خريدوف//روش 75 هزار و 830 ورقه تسه نتيجه مبادالت روز گذشته در تابلو تسهيالت مسكن بود كه ارزش اين معامالت به رقمي نزديك به 58 ميليارد ريال رس//يد. گفتني اس//ت امتياز تس//هيالت مسكن ديماه39 روز گذشته با كمترين قيمت يعني 744 هزار ريال و تسه2069 همانند روند روز گذش//ته خود با بيش//ترين قيم//ت مع//ادل 772 ه//زار ري//ال دستبهدست شد. در نهايت نگاهي به تابلو ETF در ميانه هفته معامالتي جاري نشانگر آن بود كه بيش از سه ميليون ورق//ه بهادار به ارزش افزون ب//ر 32 ميلي//ارد ري//ال در اين تابلو نقلوانتقال يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.