بيثباتي معامالتي در تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - News -

كاهش بازدهي بازار سهام نسبت ب//ه بازار پ//ول و ادامه رون//د ركودي كنوني، موجب فرار نقدينگي از بورس ميش//ود. علي احمدي در گفتوگو با تس//نيم گفت: نگاه//ي به حجم و ارزش معامالت در روزها و هفتههاي گذشته نش//اندهنده كاهش ميزان معامله در بازار س//رمايه اس//ت. اين كارش//ناس بازار س//رمايه با اشاره به ايجاد ركود در اين بازار اذعان داشت: كاهش بازدهي بازار س//هام نس//بت به بازار پول، برگ//زاري فصل مجامع شركتها، عدم اعتقاد و حمايت دولت از بازار سهام، نبود چشمانداز روشن از برنامههاي اقتصادي دولت دوازدهم و تداوم ركود اقتصادي از جمله عوامل اثرگ//ذار بر تداوم اين رك//ود در بازار سهام اس//ت. وي تصريح كرد: بر اين اساس شرايط بورس به گونهاي شده اس//ت كه س//رمايهگذاري در بانكها سود بيش//تري را نصيب سهامداران ميكند. اين كارش//ناس بازار سرمايه درخص//وص تاثير كاهش نرخ س//ود بانكي بر معامالت بورس نيز گفت: اين موضوع در كوتاهمدت اثر مثبتي براي بازار س//هام به همراه نخواهد داشت و در بلندمدت با كاهش بهره تسهيالت ارائه ش//ده به بنگاهها ميتوان شاهد اثرگذاري كاهش نرخ س//ود بانكي بر كليت بازار سهام بود. وي با بيان اينكه در حال حاضر فعاالن بازار سهام درگير فصل مجامع شركتها هستند ادامه داد: نبود چش//مانداز مثبت از شرايط بورس موجب شده تا سرمايهگذاران براي ورود به مجامع شركتها و كسب سود نقدي، انگيزهاي نداشته باشند. اين كارش//ناس بازار س//رمايه افزود: چالش نقدينگي شركتهاي بورسي ني//ز يكي ديگ//ر از عوامل اف//ت بازار سهام است كه موجب افزايش ريسك سرمايهگذاران در بورس شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.