رشد بورسهاي آسيايي

Jahan e-Sanat - - News -

بازارهاي آس//يايي در پي كاهش قيم//ت ي//ن ژاپن و افزاي//ش قدرت ص//ادرات در اين كش//ور ب//ا روند رو به رش//د همراه ش//دند، در حالي كه رش//د قيمت س//هام تكنول//وژي در ميان ديگر صنايع محس//وس بود. به گزارش س//نا، قيمت س//هام شركت سامسونگ با بيش//ترين ميزان رشد نسبت به ساير شركتهاي تكنولوژي هم//راه ش//د در حالي كه ش//اخص ش//انگهاي و هنگسنگ هنگكنگ رشد چشمگيري را از آن خود كردند. براس//اس اين گزارش، قيمت ين در مقايس//ه ب//ا ديگر همتاي//ان خود با كاه//ش رو به رو ش//د. در بازارهاي آسيايي شاخص آس//يا پاسيفيك با رش//د 0/5 درصدي همراه ش//د. در اين بازارها، قيمت سهام سامسونگ با رشد 1/8 درصدي و سهام شركت تكنول//وژي foxconn ب//ا رش//د 6 درصدي قيمت رو به رو شد، در حالي كه قيمت سهام هلدينگ Tencent ب//ا كاه//ش 1/7 درص//دي در هفته گذشته مواجه شده بود روز گذشته را با رشد 1/4 درصدي به پايان رساند. در اين بازار، ش//اخص تاپيكس ژاپن با رش//د 0/6 درصدي شد و كاسپي كرهجنوب//ي نيز با رش//د 0/3 درصد مواجه ش//د. در اين بين، اس اند پي استراليا رش//د 0/4 درصدي را از آن خود كرد. بورس هنگكنگ با رش//د يك درصدي ش//اخص اصلي همراه شد. در حالي كه شاخص هنگسنگ مربوط به شركتهاي چيني با رشد 1/3 درصدي معامالت را به پايان برد و شانگهاي چين نيز 0/5 درصد رشد كرد. درحالي كه قيمت ين با كاهش 0/1 درصدي در مقايسه با دالر روبهرو ش//د اما در بازار كااليي قيمت نفت اينترمدييت با كاهش 0/3 درصدي به هر بشكه 44 دالر رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.