درانتظارسرمایهگذار!

Jahan e-Sanat - - News -

کارخان/ه ارج همچنان چش/م انتظار سرمایهگذار است

صالحینیا در پاسخ به پرسشی که سرنوشت احیای کارخانه ارج چه شد و چرا هنوز وعده برای س//اماندهی این کارخانه محقق نش//ده است، گفت: همچنان سهامداران ارج مشغول مذاکره با خریداران هس//تند و وزارت صنعت ازطری//ق کارگروههای مربوطه این موضوع را بررسی میکند.

وی در خصوص طرح جدید کارت اعتباری خرید کاال هم گفت: قرار شده ایرادات طرح قبلی بررس//ی و در نهایت با کار کارشناسی مناسب دوباره این طرح را اجرایی کنیم. تولیدپرایدمتوقفنمیشود وی در پاسخ به سوالی در خصوص توقف تولید پراید گفت: استانداردهای کیفی خودرو باید تا پایان سال 97 به 81 مورد برسد به همین جهت فعال برنامهای برای خروج پراید نداریم.

صالحینیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خودروسازان تقاضایی برای افزایش قیمت خودرو به ش//ورای رقابت ارائه کردهاند، گفت: در مورد برخی خودروها درخواس//ت افزایش قیمت به شورای رقابت ارائه شده که در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: این درخواست طبق روال معمول باید با توجه به آیتمهایی مانند کیفیت و نرخ تورمبخشی خودرو بررسی شود.

صالحینیا با اشاره به اینکه فرآیند تدریجی بهبود استانداردهای خودرویی در این خودرو مورد توج//ه قرار گرفته اس//ت، تصریح کرد: وزارت صنع//ت فعال برنامه ب//رای خروج این خودرو در دستور کار ندارد و منتظر خواهیم مان//د تا پایان س//ال 97 ببینی//م این خودرو امکان پ//اس کردن اس//تانداردهای جدید را دارد یا خیر.

این مقام مس//وول از آغاز طرح رونق تولید س//ال 96 از دو روز پی//ش با ابالغ معاون اول رییسجمهوری خبر داد و اظهارداش//ت: این تسهیالت به منظور اجرای طرح رونق تولید، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی و تکمیل طرحها و براساس ابالغیه معاون اول رییسجمهور در چارچ//وب اقتصاد مقاومتی پرداخت میشود.

6 ه/زار واحد صنعتی نیمهتم/ام وام میگیرند

صالحینیا همچنین توضیح داد: 100 هزار میلیارد ری//ال این اعتبار صرف رونق تولید 10 هزار واحد تولیدی، 100 هزار میلیارد دیگر برای تکمیل شش هزار واحد صنعتی نیمهتمام 100و هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز صرف بازسازی، نوسازی، بهروزرسانی و رقابتپذیر شدن پنج هزار واحد صنعتی خواهد شد.

معاونوزیرصنعتبابیاناینکهتولیدکنندگان متقاضی دریافت این تس//هیالت میتوانند در س//امانه مربوطه ثبت نام کنند، تصریح کرد: در طرح رونق تولید متوسط تسهیالت پرداختی به واحدهای صنعتی و معدنی یک میلیارد و 100 میلیون تومان و در واحدهای کش//اورزی 327 میلیون تومان بوده است.

این مقام مس//وول خاطرنش//ان کرد: سال گذشته بیش از 25 هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی، همچنین واحدهای زیرمجموعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن مشمول دریافت تسهیالت رونق تولید شدند.

وی ادامه داد: سه هزار و 700 مورد از این واحدها، طرحهایی بودند که بیش از 60 درصد پیشرفت کار داشتند و 21 هزار و 500 واحد دیگر سرمایه در گردش دریافت کردند.

صالحینیا تصریح ک//رد: در مجموع 177 ه//زار میلیارد ریال تس//هیالت ب//ه همه این واحدها اعطا شد که سهم سرمایه در گردش 150 هزار میلیارد ریال و س//هم سرمایه ثابت ب//رای تکمیل طرحها حدود 28 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی همچنین با اش//اره به ش//یوه برخط و آنالین پایش و نظارت تس//هیالت اعطاشده، اظهار داشت: از مجموع 12 هزار واحد صنعتی دریافتکننده وام و تس//هیالت، تاکنون شش هزار و 600 واحد مورد پایش قرار گرفتند که نتیجه این نظارت حاکی از ایجاد 11 هزار نفر اش//تغال جدید، افزایش اشتغال در دو هزار و 300 واحد، ثبات اشتغال در چهار هزار واحد و کاهش اشتغال در 203 واحد است.

صالحینیا گفت: میانگین تسهیالت دریافتی واحدهای صنعتی و معدنی در طرح رونق تولید 11 میلیارد ریال، واحدهای جهاد کشاورزی سه میلیاردو072میلیونریالوطرحهاینیمهتمام هفت میلیارد ریال بوده است.

مع//اون ام//ور صنایع وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت خاطرنش//ان کرد: بانکه//ای ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن، تجارت، سپه، توسعه تعاون، کش//اورزی و توسعه صادرات به ترتیب بیشترین تعداد تسهیالت پرداختی را به واحدهای صنعتی در این طرح داش//تند اما در بخش واحدهای کشاورزی، بانک کشاورزی در رتبه نخست قرار دارد.

رش/د 37 درصدی تولید خ/ودرو در سال 95

صالحینیا در ادامه این نشست با ارائه آماری در خصوص تولید انواع خودرو گفت: طی س//ه ماهه سالجاری تولید انواع خودرو با رشد 13/7 درصدی مواجه شد.

به گفته وی طی س//ه ماه گذش//ته بالغ بر 300 ه//زار دس//تگاه خودرو در کش//ور تولید شده است.

صالحینیا افزود: رشد تولید خودرو در سال 95 نس//بت به س//ال 94 حدود 37 درصد بود. طبق برنامه باید امس//ال ی//ک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید کنیم که از این تعداد یک میلیون و 560 هزار دستگاه انواع سواری و وانت و 40 هزار دستگاه نیز خودروهای تجاری و سنگین خواهد بود.

ای//ن مقام مس//وول وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اش//اره به برنامههای اقتصاد مقاومتی س//ال 69، تصریح کرد: این برنامه در هش//ت محور تهیه و تدوین ش//ده که یکی از مهمترین آنها طرح خرید کاالهای مصرفی بادوام به صورت اعتباری است.

صالحینیا خاطرنش//ان ک//رد: این طرح تا پایان خردادماه ب//ا هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شرکتهای تولیدی طرف قرارداد آغاز میش//ود که روش تامین مناب//ع مال//ی، روش ف//روش، ش//یوه تامین تسهیالت و جامعه هدف آن تا دو هفته دیگر نهایی میشود.

وی همچنین به ایجاد محدودیتهایی برای استفاده از ارز مبادالتی به منظور حمایت از تولید داخل اشاره کرد و گفت: در این چارچوب نزدیک به س//ه هزار و 300 ردی//ف کاالیی از مجموع بیش از هفت هزار کاال مش//مول ارز مبادلهای نمیش//وند. عالوه بر ای//ن واردات 488 ردیف کاالیی برای دولت و دستگاههای دولتی ممنوع اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.