قاچاقخاکعاملکاهشصادراتسیماناست

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-دبیرکلکنفدراسیونصنعتایرانافزایشقاچاقخاکراعاملکاهش صادرات سیمان کشور معرفی کرد و گفت: دولت باید برای قاچاق خاک فکر جدی کند.داریوش مهاجر گفت: ضرورت دارد که همه ارکان کشور با بحث فساد مقابله کنند و دولت به تنهایی توان مقابله با فساد را ندارد.وی ادامه داد: قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید به صورت ناقص اجرا شدهاند. برای نتیجهبخش بودن این قوانین حتما دولت باید بخشخصوصی را در کنار خود داشته باشد تا از مشورت آن استفاده کند.وی افزود: تاثیر رشد اقتصادی بخش کشاورزی این روزها و با توجه به مسایل پیش آمده در منطقه بسیاراهمیتدارد.وزارتکشاورزیبایدباوزارتصنعتنزدیکترشودتابتوان از بازارهای اطراف کشور استفاده کرد و تجربه از دست دادن بازار روسیه تکرار نشود.وی در خصوص کاهش صادرات سیمان گفت: یکی از دالیل اصلی این کاهش،قاچاقخاکازطرقمختلفاستکهدولتبایدبرایقاچاقخاکتدبیر جدیدیبیندیشد.مهاجربهموضوعحمایتازتولیدداخلاشارهکردوگفت:طی دهههاونسلهابرتر،کاالیفرنگینسبتبهکاالیایرانیدراذهانمردمنهادینه شده است. با طرح این موضوع که کاالی ایرانی بخریم، نمیتوانیم مردم را به سمت تولید داخل سوق بدهیم به فرهنگسازی در همه ابعاد نیاز داریم و تمام قوا و ارکان کشور و رسانهها باید در این راستا گام بردارند. تنها در این صورت و با طی زمان و صرف انرژی میتوان به تولید داخل کمک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.