بازهمافزایشقیمتخودرو

Jahan e-Sanat - - News -

هفته جاری قیمت کارخانه و بازار یک مدل خودرو افزایش یافته است. اینهفتهقیمتکارخانهوبازارامویام011 اسمعادل005 هزارتومان افزایشیافتهاست.قیمتباقیخودروهایداخلیدربازارتغییرخاصینسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.