موسیقی و نمایش، همدوش هم

Jahan e-Sanat - - News -

همايونشجريانوسهرابپورناظري كه قصد دارند مردادماه امس//ال پروژه شاهنامهخواني»سي«رادركاخسعدآباد روي صحنه ببرند، در نشستي با حضور ديگر عوامل اين پ//روژه توضيحاتي را در اينب//اره ارائه كردند و پاس//خگوي پرسشخبرنگارانبودند.شجرياندرباره پروژهاي كه قرار است مردادماه به اجرا درآورد، گفت: اين كار با كنس//رتهاي هميشگي تفاوت دارد. حداقل براي من كار نويي است و بسيار هيجانزده هستم ببينم چه اتفاقي خواهد افتاد.

در ابتداي اين نشست كه شامگاه 28 خرداد برگزار شد، اميرحسين ماحوزي به عن//وان دراماتورژ )نمايشپرداز( اين پروژه چندرسانهاي در سخناني گفت: در جمع دوستانهاي كه با سهراب پورناظري داشتيم به اين موضوع پرداختيم كه به شاهنامه كمتوجهي شده است و اينجا بود كه پروژه ما كليد خورد. ضرورت نگاه مجدد به شاهنامه در زمان بحراني يكي از سواالتي بود كه به آن پرداختيم.

او با بيان اينكه فردوسي با پاسباني از اساطير ايراني توانست فرهنگي را ايجاد كند، ادامه داد: در يكي از حساسترين دورانهاي ايران هستيم و آيا ميتوانيم با شرايطآشوبمنطقهفرهنگايرانزمين را بازسازي كنيم؟ در اين آشوب كماكان اسطورهها هس//تند كه ميتوانند ما را نگه دارند.

ماحوزي با تاكيد بر اينكه شاهنامه فقط كتاب جنگ نيست و بر مهر استوار شده است، اظهار كرد: مهر و عشق اولين مفهومي بود كه روي آن تمركز كرديم؛ در اين پروژه سه داستان را پيش خواهيم ب//رد. اولي با مركزيت عش//ق و تمركز بر داس//تان »زال و روداب//ه«، دومي با محوريت آزادي و داس//تان »رس//تم و اسفنديار« و سومي، داستان با محوريت تقابل عشق و ميهن »رستم و سهراب« خواهد بود.

در ادامه محمدحسين توتونچيان به عنوان مدير برنامهريزي اين پروژه گفت: اينپروژهبهياريخدااز51مردادماهدر كاخ سعدآباد آغاز خواهد شد اميدواريم در يك هفته آتي بتوانيم بليتفروشي آن را در دو سامانه شروع كنيم. قيمت بليته//اي اين اجرا از 25 هزار تا 195 هزار تومان خواهد بود.

او اضافه كرد: در حال حاضر حداقل بليتهاي ايونتهايي مانند اين را از 50 هزار تومان شروع ميكنند زيرا هزينهبر هستند. اما نگاه ما حمايت از جوانان و دانش//جويان بود كه قيمتهاي باالي بليت بر آنها فشار نياورد.

توتونچيان گفت: معموال در اجراهاي فض//اي باز، نارضايت//ي از نوع چيدمان وج//ود دارد اما ما در اين موضوع دقت كردهايم و حساس//يتها لحاظ ش//ده است. اميدوارم هيچ نقطه كوري نداشته باشيم.

اي/ن كار نه كنس/رت اس/ت و نه تئاتر

سپسنغمهثمينيبهعنواننويسنده اين پروژه بيان كرد: تقريبا 10 ماه پيش سهراب پورناظري ايدهاي كه با اشتياق ميخواست درباره شاهنامه داشته باشد با من در ميان گذاشت در ادامه به شكلي به نام درام موسيقايي رسيديم. در واقع اين كار نه كنسرت است و نه تئاتر بلكه جايي است كه اين دو به يكديگر متصل ميشوند.

او با بيان اينكه اين دومين اقتباسش از داس//تانهاي ش//اهنامه است، ادامه داد: ام//روز مت//ن اين پ//روژه داغ داغ آماده ش//ده و به زودي به دست عوامل خواهد رسيد.

اصغر دشتي نيز به عنوان كارگردان پروژه »سي« گفت اين پروژه با ديگر آثار تئاتري كه كارگرداني كرده، تفاوت دارد و ادامه داد: قرار است براي نخستينبار تعدادي آرتيس//ت اثري چندرسانهاي را ب//ه عن//وان اثري واحد ب//ه نمايش درآورند. پيش توليد اين پروژه از ديماه س//ال گذشته آغاز شده و از اول تيرماه تمرينات رسمي آن آغاز ميشود.

ه/دف اصلیم/ان نش/اندن نس/لهای مختل/ف در كن/ار هم است

در ادامه همايون شجريان كه قرار اس//ت «ي//س» با آواز او همراه باشد، گفت: مركز اين پروژه چه در اش//عار، چ//ه در متن و چه در نقشهاي روي صحنه، شاهنامه است. موسيقيهاي مختلف و تصانيف مختلفي داريم كه ممكن اس//ت در آنها از اش//عار ديگر بزرگان نيز استفاده كنيم. امكان دارد آثار »ابر ميبارد« و »آهاي خبردار« كه مورد اس//تقبال ق//رار گرفت را در كنار اينها اجرا كنيم.

او اضافه ك//رد: هدف اصلي من و سهراب پورناظري اين است كه بتوانيم نسلهاي مختلف را كنار هم بنشانيم و كاري را خل//ق كني//م ك//ه از چند نسل شنونده داش//ته باشد و بتوانيم پيام شاهنامه را برسانيم. براي همين انتخاب فرمهاي موسيقي و نمايشي در اين راس//تا بوده كه افراد با ساليق و فرهنگه//اي مختل//ف از آن لذت ببرند و نگاهي به ش//اهنامه داش//ته باشند و با اين گنجينه فارسي بيشتر آشنا شوند.

اين خواننده با بيان اينكه تنها جايي كه مناسب اين اجراست، فضاي باز كاخ س//عدآباد است، اظهار كرد: نقشهايي مانند زال، رودابه، رس//تم، اس//فنديار، سهراب، منجم و پري داريم؛ البته من تصوري از پري ندارم.

س//پس پوري//ا س//وري ك//ه ب//ه نمايندگي از سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري در اين نشست حضور داشت، گفت: هر قدر كه ايران را ميشناس//يم، از شاهنامه اس//ت. دليل ورود و عالقه س//ازمان ميراثفرهنگ//ي ب//ه اي//ن موضوع و پروژههاي آن اين بود كه اين پروژه در دسته ميراث ناملموس قرار ميگيرد. خوشحاليم كه توانستيم در اين پروژه تفاهمنامهاي را امضا كنيم كه بنابرآن اجراي موس//يقي و آث//ار هنري را در مكانهاي تاريخي داشته باشيم.

اينكارهاوظيفهدولتاس/ت، نههنرمند

در ادامه سهراب پورناظري به عنوان آهنگس//از و نوازنده اين اثر با اشاره به عوام//ل پ//روژه گفت: اي//ن عزيزان در تحقق يك رويا به من كمك كردند. در امتداد تورها، سيديها و توفيقاتي كه با همايون شجريان داشتيم به يك پروژه ملي كه اثر آن را در جامعه ببينيم فكر كرديم. از نظر من اين كار وظيفه دولت و حكومت است اما در ايران مسووليت برعهده هنرمندان است. البته ما سازمان ميراثفرهنگي را در كنار خود داريم كه الحق به ما خيلي كمك كردند.

او با بي//ان اينكه ابتدا به برگزاري ش//ب حافظ و سعدي ...و فكر كردم، اضافه كرد: در اين راس//تا جلسهاي با حمي//د نعمتاهلل، كارگردان س//ينما و تلويزي//ون داش//تيم ك//ه او هم//ه كاسهكوزهها را به هم ريخت و گفت اين كار را به همراهي س//ينما و تئاتر انجام دهيد. بنابراين قرار شد فيلمي 30 دقيقهاي با اين مضمون س//اخته ش//ود و براي اين كار جلس//هاي را با نغمه ثميني برگزار كرديم اما اين كار با يكي از فيلمهاي نعمتاهلل مصادف ش//د و س//اخت فيل//م 30 دقيقهاي انجام نشد.

پورناظري ادامه داد: در اين راس//تا برادرم تهمورس پيشنهاد داد از ويدئومپ براي انجام كارمان اس//تفاده كنيم كه پيشنهاد خوبي بود و ما قبول كرديم.

اين نوازنده ب//ا بيان اينكه هدف ما بازسازي هويت ملي است، گفت: شايد اين حرف بزرگي باش//د اما ما در حد و توان خودمان اين كار را انجام ميدهيم. اميدواري//م اين ديكته نانوش//ته آنقدر حس//ن زياد داشته باشد كه ضعف آن به چشم نيايد.

محدوديت فرمی و وزنی علت نپرداختن به شاهنامه

بخش بعدي اين نشست به پرسش و پاس//خ خبرنگاران اختصاص داشت. شجريان در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين پروژه در ادامه پروژه »سيمرغ«ي است كه او به آهنگسازي حميد متبسم اجرا كرده است گفت: خير، اين پروژه در ادامه آن نيست. »سيمرغ« يك كار مستقلبودكهاركستر04 نفرهسازهاي سنتي داشت اما در اينجا كار متفاوت اس//ت. او همچنين درباره اينكه چرا خوانندههاي موس//يقي آوازي كمتر به ش//اهنامه ميپردازند، اظهار كرد: عل//ت اينك//ه ما ني//ز در اي//ن پروژه فقط به اش//عاد فردوسي نپرداختيم، محدوديتهاي وزني و فرمي است كه اين اشعار دارند و ممكن است كار را يكنواخت و از حوصله يك س//اعت و نيم كنسرت خارج كنند.

پورناظ//ري ني//ز هنگام//ي ك//ه مخاط//ب پرسش//ي مبني ب//ر يكي شدن زمان اجراي اين پروژه و پروژه فردوسيخواني شهرام و حافظ ناظري با نام »آواز پارسي، اسطوره و عشق« قرار گرف//ت، گفت: حس//ن تصادف جالبي بود كه اين خبرها در يكي دو روز اعالم ش//د. اميدوارم در صداقت من ش//ك نكنيد؛ خوشحالم كه اين اتفاق ميافتد. هدف ما پرشكوه كردن ش//اهنامه است و چقدر خوب كه در يك س//ال دو پروژه درباره فردوسي برگزار ميشود. اميدوارم بهترين اجرا را براي دوستان شاهد باشيم.

او تاكيد كرد ك//ه نميگويد پروژه »سي« اولين است و پيش از اين مانند آن اجرا نشده است.

دش//تي در ادام//ه توضي//ح داد: در اي//ن پروژه تمام تالش تيم اين بود كه همنشينيتئاتر،موسيقيوويدئومپينگ اتفاق بيفتد. بازيگ//ران در اين اثر، آواز نخواهند خواهن//د اما آهنگي در كالم وجود دارد. موس//يقي در اين اثر براي خودش كاراكتري پيدا كرده اس//ت و خانمثمينيتالشكردهانددرنمايشنامه اين پروژه اين تركيب را حفظ كنند تا هر كاراكتري جايگاه خودش را داشته باشد و من به عنوان كارگردان تالش ميكنم اين فضا را روي صحنه ايجاد كنم.

او گف//ت: ب//راي كار ويدئو مپينگ اين پ//روژه از يك مدير هلندي دعوت كرديم.

پورناظري ني//ز درباه حضور حميد نعمتاهلل در اي//ن پروژه توضيح داد: او به عنوان مش//اور در كنار ماست و كار فيلمبرداري و كارگرداني اين اثر را كه بعدا به شكل ديويدي منتشر خواهد ش//د برعهده دارد. او همچنين گفت: شرايط وسوسهكنندهاي بود كه توانايي ذهنيام را روي موسيقي سنتي نشان دهم. احساس مسووليت ايجاب ميكند دل ب//ه دريا بزنيم و جوانان ايراني را با ريشهاي كه در تمام خانهها بوده آشنا كنيم. متاسفانه امروزه كالم فارسي از موسيقي رخت برميبندد. در اين پروژه آواز و تصنيف ايراني و خراساني قديمي را خواهيد شنيد.

سپس ثميني اظهار كرد: اين پروژه نه به اپرا و نه به تئاتر موزيكال ش//بيه خواه//د بود؛ نميتوانم به جرات بگويم اين اولين بار است كه چنين كاري انجام ميشود. در اين كار موسيقي در داستان و درام نقش ايفا ميكند و اميدوارم بعد از ديدن آن بگوييد داستان اين كار بدون موسيقي لنگ ميماند.

او ب//ا بيان اينكه متني كه براي اين پروژه نوش//ته، دخل و تصرف نيست، گفت: اين كار يك بازخواني كامال آزاد از داستانهايي است كه پايه آن به قوت خودش حفظ شده است.

پورناظري در همين زمينه گفت: »ما نميخواهيم پردهخواني و نقالي كنيم. اين متن برداشت ذهني نغمه ثميني است كه اگر اين داستانها درام بود چه ميشد. ما در اين اثر به ديروز و فردا سفر داريم. در اين پروژه از هيچ چيز پرهيز نشده است. مردم نبايد منتظر باشند كه رستم و سهراب شمشيربازي كنند.«

دوست ندارم يک فرم را تکرار كنم

شجرياننيزبيانكرد:اينجاموسيقي در خدمت نمايش و برعكس نيس//ت. اينجا اتفاق ديگري اس//ت و همه چيز همدوش هم پيش ميرود.

او در ادامه بيان كرد: من سعي داشتم تا جايي كه حنجره، احساسات و انطباق سليقهام اجازه داده مرزي براي فرم كارم قائل نشوم. براي من جذاب نيست دائم يك فرم را تكرار كنم. البته بازهم آنها را خواهم داش//ت. پورناظري در پاسخ به اين پرسش كه سازبندي اين پروژه به چه شكل است، گفت: سنتور، عود، دوتار، چنگ، باالبان، سهتار، تار، سازهاي كوبهاي و اركس//تر غربي سازبندي ما را تش//كيل ميدهد. سپس ثميني به معرف//ي نقشهاي بازيگران پرداخت و گفت: امير جديدي نقش زال، س//حر دولتشاهي نقش رودابه و مهدي پاكدل نقش رس//تم را ايفا خواهند كرد. بستر اين اثر رئاليستي نيست اما در آن جادو هست. در ادامه دشتي بيان كرد: چهار بازيگر ديگر به اين پروژه اضافه خواهند شد. اين پروژه به هيچ عنوان كار شلوغي نيست و ما فقط هفت بازيگر خواهيم داشت و در كنار آنها همايون شجريان و سهراب پورناظري به عنوان كاراكترهاي موسيقي اجرا خواهند داشت.

ش//جريان درباره اسپانسر و قيمت بليتها گفت: حضور اسپانسر خيلي در ساختصحنهوتبليغاتماكمككننده اس//ت. ش//ايد خارج از تصور باشد اما تاثيري روي قيمت بليت نخواهد داشت. ميتوانگفتقيمتهايحداقليبليتها واقعيتر هستند زيرا بليتهايي با قيمت حداكثري ممكن است اهدايي باشند. ما خواستيم قيمتي حداقلي داشته باشيم تا همه بتوانند استفاده كنند.

ثبت ملي »ربن/ا« اتفاق خوبی بود

فرزند محمدرضا شجريان در پايان اين نشست، درباره ثبت ملي »ربنا«ي پ//درش گفت: در جلس//هاي كه براي تفاهمنامه با س//ازمان ميراث فرهنگي داشتيم دوس//تان ما را سورپرايز كرند و گفتند اين اثر ثبت ملي ش//ده است. س//الها قرار بود اين اتف//اق بيفتد اما نيفتاده بود. »ربنا« از سمت پدر به مردم تقديم شده و او در نامهاي كه خواستار پخش نشدن آثارش از صداوسيما شد، اين اثر را مس//تثنا دانست و گفت كه م//ال مردم اس//ت و من اختي//ارش را ن//دارم. اين اتفاق خوبي ب//ود كه بايد ميافتاد و افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.