درتدارکمراسمسالروزدرگذشتعباسكيارستمي

Jahan e-Sanat - - News -

بهمن كيارس//تمي درباره آخرين وضعيت برنامه بزرگداش//ت س//الروز درگذشت عباس كيارستمي گفت: اين برنامه طبق توافقي كه به تازگي با مسووالن دانشگاه انجام شده است، 14 تيرماه در مركز همايشهاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد.

طي چند روز گذشته، بهمن كيارستمي به وزير بهداشت نامهاي نوشت و درخواست كرد در مراسمي كه قصد دارند در دانشگاه علوم پزشكي برگزار كنند، ش//ركت كند؛ مراس//مي كه ابتدا قصد داشتيم در تاالر امام علي )ع( دانش//گاه علوم پزشكي برگزار ش//ود اما به دليل تعميرات، مكان آن تغيير كرد و طبق توافقات انجامشده ساعت 18 روز 14 تير در مركز همايشهاي بينالمللي دانشگاه شهيد بهشتي انجام خواهد شد.

بهم//ن كيارس//تمي در آن نامه عالوه بر وزير بهداش//ت از ايرج حرير چ//ي )قائممق//ام وزير و معاون كل وزارت بهداش//ت(، دكتر عليرضا زالي )رييس سازمان نظام پزشكي كشور(، دكتر احمد شجاعي )رييس سازمان پزش//كي قانوني كش//ور( هم براي حضور و سخنراني در آن برنامه دعوت كرده است.

بهمن كيارستمي در گفتوگو با ايسنا درباره جزييات اين برنامه گفت: با توجه به تعميرات سالن امام علي)ع( دانشگاه شهيد بهشتي، روز گذشته با مسوول سالن مركز همايشهاي دانشگاه شهيد بهشتي جلسهاي داشتيم و توافق ش//د مراسم س//الگرد درگذشت عباس كيارس//تمي در اين سالن برگزار شود.

به گفته او اين برنامه قرار است 14 تيرماه برگزار شود و اگر اين برنامه كنسل شود به دليل تغيير نظر دانشگاه شهيد بهشتي خواهد بود و براساس توافق انجام شده، ما )خانواده( اين مراسم را قطعي ميدانيم و در حال حاضر مشغول طراحي دعوتنامهها هستيم.

بهمن كيارس//تمي كه به همت او اين مراس//م برگزار خواهد شد، خبر داد كه شخصا نامه دعوتنامه و سخنراني مسووالن وزارت بهداشت و نظام پزشكي را 29 خردادماه ارسال كرده است.

فرزند عباس كيارس//تمي در پاس//خ به اينكه آيا س//ينماگري در اين مراسم صحبت خواهد كرد؟ گفت: در اين مراسم قرار نيست سينماگري صحبت كند و فقط حضور خواهند داش//ت چ//ون نميخواهيم مباحث مجادلهايش//ود.

او ادام//ه داد: اين برنامه با اج//راي امير پوريا منتقد فيلم برگزار خواهد شد و در ابتدا و انتهاي مراسم، بخشهايي از آخرين اثر عباس كيارستمي پخش خواهد شد.

براساس دعوتي كه از رييس نظامپزشكي و پزشكي قانوني، وزير محترم بهداشت و معاون وزير كردهايم اين چهار مقام تنها سخنرانان خواهند بود و حتي اگر آنها در اين مراس//م شركت نكنند، سخنران جايگزين نخواهيم داشت.

بهمن كيارس//تمي در پاسخ به اينكه پرونده پزشكي عباس كيارستمي در چ//ه مرحل//هاي قرار دارد، گف//ت: پرونده در مرحله ابالغ حكم اس//ت. پزش//ك قانوني نظر كارشناسي نهايي را به دادس//تان پرونده ابالغ كرده و كار بررسي در سازمان نظام پزشكي هم كامال پايان يافته است. اما با توجه به حساسيتهاي موجود ترجيح ميدهيم مسووالن خود اعالم راي و نظر كنند و به تش//ريح پرونده بپردازند. به خصوص انتظار ما از وزير بهداش//ت كه در تمامي مراحل حضور داش//تند و اظهارنظر كردهاند، اين است كه در اين برنامه شركت كنند.

او تاكيد كرد: ش//ايد اين آخرين درخواس//ت ما از وزير بهداش//ت باشد؛ عالقهمنديم ايشان حضور پيدا كنند و گزارش مبسوطي بدهند. حتي اگر ايش//ان از لحاظ قانوني براي اعالم نظر سازمانهاي ذيربط در اين مراسم منع//ي دارند به عنوان مقامي كه در رون//د درمان بارها به مالقات آمدند و پس از آن نيز در جريان جزييات رسيدگي به پرونده قرار گرفتند، در اين نشست هم حضور پيدا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.