كشف محموله اشياي عتيقه قاچاق

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- دادستان عمومي و انقالب مركز استان كهكيلويهوبويراحمد از كشف يك محوله بزرگ اشياي عتيقه قاچاق در اين استان خبر داد.

مهرداد كرمي دادستان عمومي و انقالب ياسوج با اعالم اين خبر گفت: اين اشياي عتيقه كه بيشتر شامل ظروف عتيقه و با قدمت باالست مربوط به دورههاي قبل از ميالد، دوره پيش از اس//الم و دوران بعد از اس//الم در ايران بوده و ارزش بسيار فوقالعادهاي دارد.

وي افزود: ميزان ارزش مادي اين عتيقهجات هنوز برآورد دقيق نشده است و از سوي مراجع و كارشناسان ذيربط در حال بررسي است.

كرمي تاكيد كرد: در اين رابطه يك نفر دستگير شده و تحقيقات از وي در خصوص نحوه به دست آمدن اين اموال و سرقتي بودن احتمالي آنها ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.